Vyhaslá magie (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Vyhaslá magie

Pán Jeskyně:

Warlatord

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Časy hojnosti dávno minuly. Orby vyhasly. Katedrály a vysoké věže mágů se postupně bortí a mění v prach. Kdysi kouzly pěstěné vinice, pole a sady už nesou jen znetvořené nebo zkažené plody. Lidstvo znovu musí nacházet nové cesty k zapomenutým řemeslům, zatímco dědí jen prázdné sýpky. Svět pomalu zamrzá a lidé umírají.

Klíčová slova:

krev, erotika, cynismus, magie, apokalypsa, smrt, fantasy

Jaké hráče:

domluveno

Nástěnka:Zobrazit/skrýt NástěnkuOBECNÉ INFORMACE:Kewir-Hedum: dnes nazývané pouze Hedum, hlavní město knížectví (Davven). Po "Vyhasnutí" magie chátrá a vylidňuje se. V dobách svého vrcholu zde žilo na sto tisíc lidí. Nyní sotva třetina soustřeďující se kolem jižní brány, odkud je blíže k polím a pastvinám. Severní čtvrti jsou městem duchů a po setmění se do nich neodváží ani ozbrojená stráž. Davven - knížectví vázané králi Tennského spektra. Země plná lesů, luk, polí, řek a mírných hor. Knížectví vládne kníže, jehož moc je omezena králem jmenovanou radou. Platidlem je renuán (černá mince), lidově přezdívaný mour. Renuán se dělí na sto štěpků - plíšků s puncem. Víra a náboženství: dlouhá léta lidé uctívali pouze magii. V současnosti si lidé obrací se svou vírou k přírodě, aby byla plodná. Žádná významná církev v celém království neexistuje. Daně: pevně daná taxa. Zemědělci, statkáři, obchodníci s potravinami a kdokoliv jiný úředně vedený jako podnikatel s potravinami smí platit daně v naturáliích. Zákony: zákaz vraždění občanů a zvířat, krádeže, ničení půdy atd. Každý "občan" má své doklady s úřední pečetí. Tento člověk je povinen platit daně. V dokladech je uvedena identita, majetek, povolání, rodina a podobně. Ten, kdo nemá doklady, není "občanem" a nemá nárok na úřední ochranu. Lidé bez těchto dokladů se často stávají otroky a zločiny na nich spáchané bývají přehlíženy. Tennské spektrum je království složené z několika knížectví ležících vedle sebe tak, že na mapě připomínají zdánlivě duhu, jelikož každé knížectví má svou heraldiku a barvu. Tak vznikl název, když bylo devět knížectví sjednoceno válkou a vedeno jedním králem. Válka skončila, království přetrvalo. Přestože král je mocensky nejvyšší, politická a výkonná moc je delegována na samostatná knížectví s vlastní samosprávou a legislativou. Král nevládne sám žádnému knížectví, přestože žije v knížectví Gerottova stráž, na což jsou gerottoňané náležitě pyšní. Jednotlivá knížectví dle mapy: 1. Horní hroty 2. Karadská vrchovina 3. Dolní hroty 4. Uzelský Batalon 5. Kupenice 6. Davven 7. Gerottova stráž 8. Maleživa 9. Palota Významní lidé znající minulost Ali 1. Soudce - Huro Nentel - MRTEV 2. Asistent člena knížecí rady -Tulsnat Smeir - MRTEV 3. Bankéř - Ullinar kut'ta Gaverel 4. Obchodník s otroky - Coldeyr Chaeven Ramutý - MRTEV 5. žena nižší šlechty, manželka správce vojenského spedičního komplexu - Birora Vanneak Bílá Hierarchie titulů a hodností Král - sídlí v Gerottově stráži. Vládu jednotlivých knížectví deleguje na knížata. Má pravomoc jmenovat členy knížecí rady. Kníže (ve jméně arme, dame) - dědičný šlechtický titul. Vládne samostatnému knížectví. Jeho moc je částečně omezena radou Purte - úřednický titul - člen knížecí rady jmenovaný králem Vévoda - šlechtický dědičný titul spojený se správou rozsáhlého panství, odpovídá přímo knížeti. Hrabě - šlechtický dědičný titul spojený se správou sídla a přilehlých pozemků. Odpovídá přímo knížeti, ale je vazalem svého vévody Šerpa - rytířský titul, nejvyšší možné vojenské vyznamenání udělované knížetem nebo králem Baron (ve jméně např. Vanneak) - šlechtický titul udělovaný knížetem nebo králem, spojený většinou se správou pevnosti nebo významnější ekonomické funkce Dmuk (ve jméně např. kut'ta, ryzí) - úřednický titul udělovaný králem, knížetem nebo vévodou spojený s vykonáváním ekonomické funkce Dratýř - rytířský titul udělovaný králem, knížetem nebo vévodou


POSTAVY:Namzer Duskfen Tennský Nocri - král Tennského spektra

Eldak tennská excelence Cercque - nejvyšší královský diplomat

magistra Zirra ryzí Ereški - královská vědma

Urtold arme Davven Eklestia - kníže Davvenu, přísahal na Klovutského odkaz

Essacha Kejben - špion

světlonoš Medermott Gufult dratýř - velitel Řádu čistoty - status jednotky: 22 mužů - 8 zemřelo v bitvě u Brýsky

Belhonlor ryzí Heby - státní úřední archivář, kronikář, advokát, historik, dramatik, spisovatel a písmoznalec

Vyncis norde Riffolk - palotský vévoda

plukovník (ve výslužbě) Ludt Nodeyr dratýř - dmuk, správce tvrze Uležiště, bývalý hlavní velitel oficiálních ozbrojených složek vévodkyně Alice Mortenali Klovutské

Bryzak - zaměstnanec vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, člen kontrolní skupiny pracujících osvobozených otroků, jeden z bývalých vůdců uprchlých otroků

Líbezná Asebeth, - nejpopulárnější lidová umělkyně, přezdívaná Hedumské srdce, objekt touhy a divokých snů všech obyčejných mužů a chlapců

Mÿnwa a Dasthrael - první Lagechovi zplozenci tohoto cyklu

Hidexhal - druhý Lagechův zplozenec tohoto cyklu

Ormteld ryzí Ynalo - lékař, dmuk, přísahal na Klovutského odkaz

Mašak - zaměstnanec vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý otrok

Bábi - Mašakova příbuzná

poručík Wricio Symes - důstojník pravidelné armády vévodkyně Klovutské, bývalý velitel žoldáků ve vojenském táboře Černý Dol, přišel o oko v souboji s Dasthraelem

vícecechmistr Marbalb Ahoz ryzí Bedostiv - jediný přeživší z cechu mágů, jehož všichni ostatní členové zahynuli při zřícení naleziště Zřídla, bývalý druhý nejvyšší představitel cechu mágů, zástupce a bratr cechmistra

Evenon Parsefal - hlavní vinař, obchodní zástupce a distributor klovutského vína

magistra Annika Grauss - zprostředkovatelka bezpečných setkání, mistryně tajemných umění a mechaniky

plukovník Sangro Syvrška dratýř - hlavní velitel oficiálních ozbrojených složek vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý velitel její osobní stráže , přísahal na Klovutského odkaz

Henrietta dame Davven Uppale - kněžna Davvenu

Pawlin A. Gerente - bankéř ve městě Kewir-Hedum, baron, přísahal na Klovutského odkaz

pal.kpt. Christofur Willmot Regnier šerpa - kapitán palácové posádky

Serf Edon Anfroy - sekretář knížete Davvenu, dmuk

vévoda Gidor Mott Anfroy Klovutský - ředitel Zlatého fóra, bratr sekretáře knížete Davvenu, bývalý baron, manžel Ali

Plihek "švihák" Krejžka - po smrti Waruo Gormina a Coldeyra Chaevena Ramutého monopolní obchodník s otroky

generál Gup Feltent šerpa - nejvyšší velitel knížecí armády

vévoda Burtois flamde Bennetra - představitel Řádu čistoty,

Kvipp - majitel nevěstice Kvippův Hostinec, majitel Alisey

Bratři Kaňatové a jejich osud - Všech 8 naverbováno do Syvrškovy armády. Nejmladšímu Šnotovi je pouhých 13 let, - 4 zemřeli v bitvě u Brýsky

Azúm - "Neznámý" - zabiják - princ žijící v utajení, oficiálně pohřešovaný, jediný dědic trůnu Tennského spektra - zabil Bruba, zabil Tovnana purte Klovutského, zabil soudce Huro Nentela, zabil obchodníka s otroky Coldeyra Chaevena Ramutého a mnoho dalších
LOKACE:domov vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý domov Tovnana purte Klovutského

Trosky Brýsky

Tábor uprchlých otroků - bývalé kasárny v opuštěné části města Kewir-Hedum

Černý Dol - vojenský tábor, bývalý důl – v podzemí nalezeno Zřídlo

Zřídlo pod táborem Černý Dol

Rovné náměstí - zde stojí budova davvenského Soudu a Zlaté fórum, jakýsi veřejný klub aristokracie, sdružující všechny šlechtice, učence, obchodníky a jiné významné osobnosti.

Knížecí palác

Kvippův Hostinec - nevěstinec, pracoviště Alisey

Tork - knížecí vojenská tvrz, slouží také jako věznice pro vyšší společenské vrstvy

Mapa
HŘBITOV:Alart purte Yoco - bývalý člen knížecí rady Davvenu, byl popraven na Rovném náměstí za velezradu

Lambin - bývalý osobní strážný vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, zabit Dasthraelem v bitvě o tábor Černý Dol

cechmistr Kochbez Latiz ryzí Bedostiv - bývalý nejvyšší představitel cechu mágů, zahynul při zřícení dolu se Zřídlem

Krewor - zabit při masakru třech stráží, bývalý osobní strážný vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, přišel o dva prsty v souboji s Dasthraelem,

Ratto - knížecí pes, zabit na příkaz knížete, jeho hlava vyvěšena na hradbách paláce jako výstraha velezrady

Ražna - zabita Syvrškou - bývala vůdce uprchlých otroků, přezdívaná Zkracovačka

Magni - zabit knížetem Davvenu, pes vévodkyně Alice Mortenali Klovutské,

Waruo Gormin - otrokář, hlavní dodavatel a správce otroků Klovutského, zabit Aliseou

Halar Sablo - bývalý asistent vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý asistent Tovnana purte Klovutského, přísahal na jeho odkaz, zemřel na následky zranění, která utrpěl v bitvě na Rovném náměstí

Tovnan purte Klovutský - člen knížecí rady Davvenu, - zabit NeznámýmHráči: (1/1) Yumi

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1 2 3 4 ... 37 ⇒|

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 11. listopadu 2017 07:49
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Alice je bezradná. Komu by mohla věřit natolik, aby mu svěřila dítě? Sama zjistila, že kromě pár lidí nemůže věřit nikomu. A tito lidé s ní teď musí jít na nebezpečnou výpravu. Při vzpomínce na Mašaka se však Alisei vybaví i někdo další s ním spojený.
„Mašak má příbuznou ukrytou hluboko v lesích. Cestu tam nenajde nikdo, kdo přesně neví, kde její chatka leží. To ona mne informovala o kutlušcích… tedy démonech. To ona mi řekla o kletbě. Zdá se mi, že by to mohlo být bezpečné místo, ale nevím, nakolik se její výchova bude slučovat s tím, že by naše dítě mělo později třeba i někomu vládnout.“ Pokrčí rameny a tázavě se na Azúma podívá.

„S sebou bych určitě ráda vzala Mašaka a Sangra, po celou dobu mi byli neoblomnou oporou. Ráda bych tuto možnost nabídla i Henriettě, ale nevím, nakolik bude ochotná se trmácet po celém království. Měla by se rozhodnout sama. Stejně tak Medermott by měl dostat šanci se téhle výpravy zúčastnit…“ Ať přemýšlí sebevíc, nevzpomene si na nikoho jiného. Všichni ostatní, kteří jí stáli po boku, jsou již nyní mrtví.
„Co se teď stane s těmi ostatními? S knížetem? S Gidorem?“ řekne to jméno s největším opovržením a přidá k němu znechucený úšklebek.

Pán Jeskyně - 14. října 2017 08:28
Pán jeskyně Warlatord

Otřel Ti palcem slzy a užíval si Tvoji blízkost. Chvíli se zahleděl do prázdna. Ne však úplně že by přemýšlel o možnosti, že Vaše dítě bude vychovávat jeho setra, ale vzpomínal na ni samotnou. Pak zavrtěl hlavou.
"Ne to nejde. Dítě by bylo moc na očích. A navíc by to otec nedovolil, aby na dvoře vyrůstal bastard, byť královské krve. Uvědom si, že jsi pořád vdaná žena. Vdaná za někoho jiného." Pohladil Tvé bříško.
"Ne ne. Dítě musí vyrůstat někde v utajení, kde jej nikdo nenajde. Kde se bude moci v klidu a bezpečí radovat k půvabu dětství, zatímco my bychom se starali o blaho koruny a tedy i jeho."
Přešel na chvíli k oknu, jakoby očekával, že tam uvidí zástup lidí, kteří mu poradí.
"Otec nám tím nepřímo nabídl jistou formu amnestie. Měla bys s sebou vzít všechny, na kterých Ti záleží, abys jetím zachránila od případného trestu. A král bude trestat určitou mírou všechny, aby dal jasně najevo, že jakákoliv neposlušnost je špatná, ať byla motivována čímkoliv. Stejně jako trestal mě i mě bratry, když jsme se prali, ať rvačku začal kdokoliv."
Promnul si z boje unavené rameno.
"Seznámil jsem se trochu s tím Tvým Mašakem. Je Ti neuvěřitelně věrný. Snažil jsem se sehnat žoldáky na Tvou záchranu, ale nikdo nebyl ochoten se postavit knížeti. Za jakoukoliv cenu. On šel zadarmo." Pokyvoval pochvalně na obrovou loajalitou.
"Jeho bych vzal určitě. Potom ti dva bijci by se nám taky hodili. Každý meč je dneska k užitku." pokrčil rameny.
" Napadá Tě ještě někdo? Rozhodni se ale sama, já ty lidi tolik neznám."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 14. října 2017 02:47
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Zamračí se na něj. Vzdát se svého dítěte? Jejich dítěte? Pro Alici ta myšlenka byla nepřípustná. Opustit svůj malý bezbranný uzlíček… Alisei se ta myšlenka líbila mnohem více. O své dítě nepřijde, přesto se o něj bude ze začátku starat někdo spolehlivější a se stabilnějším zázemím. Azúm má pravdu v tom, že jejich dítě by bylo až příliš snadný terč.
Přesto je pro ni prakticky nepředstavitelné, že by její dítě nebylo alespoň na nějakou dobu její. Navíc, když by za ním přijeli po nějaké době, vždyť pro něj budou naprosto cizí lidé. Jak by s takovým člověkem mohli navázat pořádný vztah?
Vrátili se jí myšlenky na to, jak ji rodiče opustili už v tak mladém věku. Nikdy jim to nezapomene. Jak by jí mohlo její dítě kdy odpustit, že mu udělala to samé? Do oči se jí vženou slzy a ona se na chvíli přitiskne k Azúmovi, aby tak našla alespoň chvilkovou útěchu.
„Co kdyby se o něj postarali Tví rodiče? Nebo Tvá sestra?“ její hlas je tlumený tím, jak mluví směrem k jeho hrudi.

Ta druhá představa se jí líbila o poznání více. Alice a Azúm, dva neohrožení zabijáci na cestě proti zlu. Myšlenka, že by s Azúmem mohla trávit den co den a že by ji učil všechny ty věci, se jí velice zamlouvala.
„S kým vším bychom cestovali?“ zeptá se Alisea.

Pán Jeskyně - 14. října 2017 02:36
Pán jeskyně Warlatord

Azúm se také stále nemohl nasytit doteků a polibků.
"Myslím, že v každém případě by pro bezpečí dítěte bylo nejlepší, kdybychom jej někde schovali na nějakou dobu." Než jsi stihla začít protestovat, zvýšil hlas a pokračoval.
"Vím, že se Ti to zdá nepřijatelné, ale ať dopadneme jakkoliv, máme mnoho žijících nepřátel a dítě by byla naše ohromná slabina. Dejme ho někam do bezpečí a až bude po všem, vrátíme se pro něj. Nenapadá Tě nějaké takové místo?" Zeptal se vážně a hladil Tě po vlasech.
"Jsi proti Lagechovi a jeho thlawar nejsilnější zbraň. Tvá kletba stále trvá." Teď se zasmál on.
"A co se týče šermu, mohu Tě učit. Dokonce Tě naučím i pořádně jezdit na koni. Při putování bychom na to měli spoustu času."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 14. října 2017 02:28
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Z té představy se musí pousmát „Dokážeš si nás dva představit, jak jsme celá život zavření na nějakém hradě, ze kterého se pořádně ani nemůžeme hnout?“ zasměje se nahlas. Je to zvuk, který na chvíli vyděsí i ji samotnou. Kdy naposledy se smála nahlas?
„Na druhou stranu by to bylo asi vhodné místo pro výchovu dítěte…“ teď se zase trochu zamračí a ruku položí na bříško. Nedokáže si představit, že by se měli někde honit za Lagechem a v náručí by jim přitom plakalo novorozeně. „Taky nevím, jestli bych Ti při boji s těmi nestvůrami byla vůbec k užitku? Vždyť bojovat vůbec neumím. To, co jsem viděla u Tebe, bylo naprosto… neskutečné.“ Pohlédne na něj s obdivem v očích a stoupne si na špičky, aby ho znovu mohla políbit. Nemůže si pomoci. Je přesvědčena, že by teď raději umřela, než že by se s ním měla zase na nějakou dobu rozloučit.

Pán Jeskyně - 14. října 2017 02:23
Pán jeskyně Warlatord

Azúm byl v pořádku. Opětoval polibky i objetí.
"Ano, bylo to dlouho, chyběla jsi mi. Mír v Palotě potřeboval postrčit tím správným směrem, a ne všichni k tomu byli svolní. Musel jsem tomu trochu pomoci." Rozepnul si svršek svého oděvu a jen v pohodlně volné košili vyhlédl z okna.
"Co si myslíš o králově návrhu? Může to trvat celé roky, než Lagecha porazíme. Můžeme u toho i umřít. Po tom všem, co jsem králi řekl Ti neublíží. Možná Tě odsoudí k životu na nějakém hradě. V bezpečí. Ve vytopených komnatách. Třeba bych tam mohl být i s Tebou."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 14. října 2017 02:10
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Jakmile jsou v soukromí pokoje, odmítne se od něj Alice byť jen na okamžik vzdálit. Ještě několikrát si vynutí jeho políbení, než je ochotná se od něj odsunout tak, aby mohla normálně promluvit.
„Ne, všechny povrchové rány se zahojí.“ Znovu se k němu přitulí a položí hlavu na jeho hruď „Ale Tebe jsem neviděla hrozně dlouho…“ řekne, jako by jí tohle ubližovalo více, než celé to nešetrné zacházení pod vedením knížete.
„Jsem ráda, že jsi v pořádku.“ Usměje se na něj a pevně ho obejme, jako by se chtěla přesvědčit, že nevykřikne bolestí.

Pán Jeskyně - 14. října 2017 02:05
Pán jeskyně Warlatord

Král Vás propustil. Nebyl na setkání se synem připravený a tak setkání raději ukončil a odložil na příště, až bude lépe srovnaný.

Oznámil Vám ještě informaci od excelence, že s Palotou byl uzavřen mír, hlavně díky domácí diplomacii vévody Riffolka.
Rytíři Vás odvedli do jiné komnaty, kde Vás zase zamkli. Azúm Tě naléhavě začal líbat. Stýskalo se mu po Tobě a bál se o Tebe. Pak Tě objal.
"Jsi v pořádku? Neublížili Ti moc?"

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 14. října 2017 01:55
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Rozhodně nečekala nějaké vlídné přijetí jejich spojení, na tom jí ale vůbec nezáleželo. To jediné, na čem záleží je, že konečně může být otevřeně s Azúmem.
Při té myšlence se ke slovu zase po dlouhé době dostala Alisea. Proč by měla mít Alice vše, po čem touží? Proč by i Alisea nemohla mít muže, jakého si vybere ona sama? Nepřišlo jí to fér.

Vidina koruny ji nechávala docela chladnou. Teď už zase může myslet jen na to, jak moc by s Azúmem chtěla být o samotě. Pod královým pokynem „rozmyslete se do zítřejšího rána“ Ali automaticky pochopí, že s Azúmem budou moci být spolu. A nic víc ke spokojenosti už nepotřebuje. Jen trochu nepřítomně kývne jeho směrem, naznačí automaticky pukrle a pak proplete svou ruku s tou Azúmovou a čeká, až ji odvede do jednoho ze zdejších pokojů.

Pán Jeskyně - 14. října 2017 01:44
Pán jeskyně Warlatord

Král poodstoupil až k vědmě, která před králem povstala a o něčem se radili. Pak se vládce tennského spektra napřímil a stanul čelem k Vám.
"Vy dva... a teď... to je nepřijatelné. Lidé Vás nedávno chtěli mrtvé, ať si to připouštíte nebo ně, mnoho lidí viní z krveprolití a války zrovna vévodkyni. Dokonce víc, než samotného knížete. Dokud jste se neobjevila Vy, byl všude klid a mír." do řeči mu skočil Azúm.
"A utrpení a hlad a otroci..." Vědma se také zapojila svým hlubokým, ale přesto docela svůdným hlasem.
"Ona není jediná, kdo se náhle objevil, můj králi." Řekla významně a obdarovala opěradlo křesla dalšími rýhami.
"Ano, ano. K tomu směřuji, Zirro." dal si král ruce v bok a těkal pohledem z jednoho na druhého.
"Tohle je podivné setkání a ještě podivnější možné následky. Nemůžu Vás teď podpořit ani uznat. Království je v mnohem větším ohrožení, než je válka."
Vědma přešla až k Azúmovi houpavým kočičím krokem a při tom mu pátrala v duši.
"On to ví, můj králi. Můžeš na svého syna být patřičně pyšný. Skutečně nezahálel." Král byl trochu zaskočen, ale přesto mu to nedalo a měl pocit, že to slovo musí zaznít. Že nestačí, že to všichni ví a mají to na mysli.
"Lagech se pokouší znovu uchytit v naší sféře. Následován svými thlawar. Mohu Vám nabídnout královskou dohodu. Zachraňte království. Zachraňte korunu a máte mé slovo, že pak bude koruna Vaše, protože budu vědět, že jste ji skutečně hodni."
Přizval gestem vědmu a položil ji ruku na rameno.
"Tady žádná armáda nepomůže. Utvoříte družinu pod velením Zirry a zneškodníte to zlo. Pokud uspějete, pokleknu já před Vámi. Pokud ne, nebude už příliš dlouho záležet na tom, kdo bude nosit korunu." Všiml si gesta, kterým jste upozornili na těhotenství.
"Rozmyslete se do zítřejšího rána. Poté vynesu rozsudky na zadržovanými."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 14. října 2017 01:33
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Spokojeně se usmívá, když sleduje to shledání. O krok ustoupí a dopřeje jim tak alespoň nějaké soukromí.
Když se ovšem téma stočí na ni, trochu se zamračí a čeká, kam se tato debata dostane. Čím více poslouchá, tím více ji buší srdce a po chvíli má pocit, že si potřebuje sednout, nebo se minimálně opřít.
*Hodlám se s ní oženit…* zní Ali v hlavě a ona na něj překvapeně pohlédne, jako by nevěřila tomu, co právě slyšela. Navíc, stále je ještě vdaná žena. A co se stalo s tou nevěstou, kterou si Azúm prý musel vzít? Je toho tolik, co ještě neví…
Z přemýšlení jí vytrhlo další slovo. *Královna?* ne že by si s tou myšlenkou nepohrávala, když trávila noci s Azúmem, ale nikdy to neviděla jako reálnou možnost. Vždy to byla jen taková hezká fantazie, která jí pomáhá přečkat těžké chvíle. Mohla by být královnou? Ona? Obyčejná prostitutka?
Znovu se na Azúma zadívá pohledem, který jako by se ptal, jestli to myslí všechno vážně.

Po nějaké chvíli ji to přeci jen nedá a udělá to, co touží udělat už od začátku svého těhotenství. Přijde ke svému milému blíž, chytne ho za ruku a položí si ji na své již trochu kulaté bříško. Šťastně se na něj usměje. Najednou je vše v pořádku.

Pán Jeskyně - 14. října 2017 01:21
Pán jeskyně Warlatord

Král chytil Azúma za límec a vytáhl ho nahoru, aby se postavil. Král byl jen o kousek nižší a samozřejmě už ne zdaleka tak svalnatý. Azúm ho po fyzické stránce zcela zastínil, což je ale pochopitelné. Král svého syna poznal, ale nebyl s to informaci vstřebat. Už dávno ho pochoval. Už dávno pro jeho ztrátu truchlil a už dávno se s ním rozloučil. Teď tu však stál. Král zašeptal.
"Kde jsi celou tu dobu byl. Myslel jsem, že jsi mrtvý."
"Také jsem málem zemřel. Byl jsem otrokem. Mrzí mě, že jsme se nemohli shledat dříve, ale nešlo to. Přesto jsem nezahálel a po Tvém vzoru se snažil pro korunu udělat co možná nejvíce."
Král kýval hlavou a pevně stiskl Azúmovo rameno. Pohledem přejel k Tobě.
"A co ona s tím má společného?"
"Rovněž ona žila pro dobro království, ikdyž to byla trnitá cesta plná nástrah. A navíc..."
"Ano?"
Azúm byl v rozpacích. Pohlédl na vědmu, která se pobaveně kochala tímto shledáním a kovovou špičkou prstu si ryla v dokonalém bílém chrupu. Upřela pohled na Azúma přes královo rameno a kývla hlavou, jakoby Zabijáka k něčemu povzbuzovala.
"A navíc ji miluju. A přijmeš-li mě zpět do své rodiny nebo ne, chci Ti oznámit, že se s ní hodlám oženit."
Vědma si skousla rty.
Král si zakryl ústa prsty a hodnotil Tě.
"Chceš říct, že by tohle měla být budoucí královna."
"Na tom teď nezáleží. Nejde mi o trůn. Jde mi o ni samotnou."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 14. října 2017 01:04
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Alice se namáčkla na tabulku okna, div že nepopraskalo. Azúm sem jede? A s oficiálním doprovodem? Proč?
Má co dělat, aby se ovládala, když stojí tak blízko a přesto si netroufá se k němu ještě více přiblížit. Neví, nakolik se chce Azúm svěřit se svými tajemstvími a proto to nechává vše na něm. S úsměvem na rtech tedy sleduje reakci krále, kterak mu pomalu dochází, kdo před ním vlastně stojí. Teď už se nebojí se ke svému milému přiblížit a stanout tak po jeho boku. Položí mu ruku zlehka na rameno.
Dotknout se ho. To je přesně to, co celou dobu potřebovala. Říct mu do očí, že čeká jeho dítě a vidět jeho reakci. Teď si nepřeje nic jiného, než s ním být někde nerušeně o samotě.
Přesto je zvědavá na královu další reakci. Tohle shledání by jim neměla nějak výrazně narušovat, jistě je to pro oba velmi emočně náročná situace. Zkoumavým pohledem se podívá i na magistru, jako by chtěla zjistit, jak se v této situaci bude chovat právě ona.

Pán Jeskyně - 14. října 2017 00:46
Pán jeskyně Warlatord

Zaznamenali jste návrat jeho excelence. Což byla snad dobrá zpráva. Taky se vrátit vůbec nemusel. Tlačili jste se s Henriettou na okenní tabulky skla a držely se přitom za ruce. Rytíři sesedali, excelence také a byl s nimi ještě jeden jezdec. Toho muže bys poznala i na míle daleko. Byl to Azúm, i když měl opět zahalenou tvář. Henrietta zaznamenala Tvůj záchvěv a pohladila Tě po předloktí.

"Neboj se, určitě to dobře dopadne. Kdyby nás král chtěl nějak výrazně potrestat, myslím, že by to už udělal." Poznala Tvé rozčarování ohledně těhotenství a o dítěti už moc nemluvila.

Za okamžik přišel rytíř a oznámil Ti, že s Tebou chce mluvit král. Opustila jsi tedy kněžnu a ocitla se opět s králem v sále. Vypadal trochu unaveně, ale to nic neubíralo z jeho dominance. Excelence si sundal těžký kabát a oprašoval si sníh z kalhot. Přestože zima již končila, nevzdávala se bez boje. V křesle vedle seděla vědma na stolečku okovaným prstem rozhrnovala hromádku pomalovaných oblázků. Král byl poněkud podrážděný a spustil na Azúma, který stál teď docela nedaleko Tebe, se zahalenou tváří.
"Tak, vévodkyně je tady, jak jste si přál. Tak si konečně sundejte kápi a sdělte nám, co máte na srdci. Jste na audienci u krále a tak se podle toho chovejte, člověče. Kdyby se za Vás nepřimluvil jeho excelence, vůbec bych se s Vámi nebavil." Vědma si Tě prohlédla a rychle přelétla pohledem na stále zahaleného Azúma. Rychle zbystřila a zřejmě již měla tušení, co bude následovat. Nechala si ale patrně vše pro sebe, protože král netrpělivě vstal.

Azúm si stáhl kápi. Byl zase hladce oholený, jako býval když jste se poznali. Věnoval Ti vlídný ale rychlý pohled, pozornost soustředil na krále. Ten si Azúma prohlídl a otočil se, že aby se znovu posadil. Uprostřed pohybu ale ztuhl a spěšně se otočil zpět. Natahoval krk, mhouřil oči a pomalu se přibližoval ke svému synovi, jakoby nemohl uvěřit svým očím.

Azúm poklekl a sklonil hlavu.
"Přišel jsem prosit o milost pro vévodkyni. Byl jsem ji po celou dobu nablízku a vím, že konala pro dobro knížectví, ba celého království. Je to hrdina, který by měl být oslavován. Ne vezněn a trestán."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 14. října 2017 00:19
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Ze svého těhotenství je stále více rozpačitá tím spíš, když si o tom nemůže promluvit s otcem svého dítěte. Navíc se jí nelíbí změny, které těhotenství dělá s jejím tělem. Vždycky byla zvyklá na své hubené a pružné tělo. To se teď ale mění docela rychle a ona se se změnami ještě nestihla vyrovnat.
Je sice Henriettě vděčná, že jí pomáhá s úpravou šatů, přesto čím déle není v kontaktu s Azúmem, tím více přemýšlí nad tím, jestli tohle těhotenství nebylo chyba. Co bude dál? Jak zvládne život s dítětem? Nedokáže se postarat ani sama o sebe, proč by měla být schopná se postarat o někoho jiného? Někoho, kdo ji bude potřebovat tak intenzivně, že se bez ní ani na chvíli neobejde? Nebylo by lepší dítě svěřit někomu, kdo se o něj postará lépe?
Čím více dny ubíhají, tím více ji zachvacuje panika. Jediné chvíle, které si dokáže v klidu užít, jsou ty, kdy si s Henriettou povídají o běžných, všedních věcech. Henrietta se však stále častěji v jejich debatách věnuje jejímu těhotenství a Ali je z toho stále více rozmrzelá.
„Ještě jsem nad tím nepřemýšlela, myslím, že je na to brzy. Ani nevím, co budu mít.“ Pokrčí rameny

Pán Jeskyně - 14. října 2017 00:06
Pán jeskyně Warlatord

Byla jsi odvedena zpět do komnaty za kněžnou. Napjatě očekávala zprávy o tom co se stalo a byla připravená utěšit teď na oplátku ona Tebe.

Veřejný pohřeb nebyl z bezpečnostních důvodů povolen, tělo bylo uloženo do palácového hřbitova.

Vyšetřování se ukázalo být delší, než se zdálo. Celé týdny jste byly zavřené v komnatě bez jakýchkoliv informací či vysvětlení. Alespoň jste se mohli plně alespoň fyzicky zotavit z prožitých traumat. Bříško již nepopiratelně prokazovalo známky těhotenství. Kněžna Ti pomáhala nosit a upravovat šaty tak, aby to zatím nebylo poznat. Přesto se začala blížit doba, kdy ani už tyto triky nepomohou.

Bylo další ráno. Kněžna Tě probudila polibkem na rty. Když jsi otevřela oči, polibek zopakovala, byl delší a sladší. Dny strávené takto spolu Vás ještě více sblížili. Azúm se za celou dobu neukázal. Celý palác i pozemky byl příliš dobře střežen.

Snídali jste a Henrietta se náhle zeptala s úsměvem. Už byla zase líbezná jako dřív. Většina bolístek se zahojila.
"Už víš, jaké dáš dítěti jméno?"

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 13. října 2017 23:59
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Ali pevně drží jeho ruku a čím více Halar mluví, tím více pláče. Jak o něm kdy mohla pochybovat. „Bez Vás to nikdy nezvládnu…“ to už se rozvzlyká nahlas.
Když vydechne naposledy, nakloní se k němu Ali a pevně ho obejme „Mám Vás moc ráda…“ pošeptá mu do ucha, které ovšem už její slova nedokáže rozeznat. Pak ho jemně políbí na čelo a přitom mu na jeho tváře spadne pár kapek jejích slz. Ještě dlouhou chvíli sedí u jeho postele a odmítá se vzdálit, stále ho držíc za pomalu chladnoucí ruku.
Přemítá, kolik toho pro ni tento člověk za tak krátkou dobu už udělal. Bez něj by ještě dávno byla na začátku své cesty. Bez něj by neměla ani osminu toho, čeho dosáhla. Z velké části to byla jen jeho zásluha.
Musí mu uspořádat pohřeb, na který bude vzpomínat celý Hedum. Jeho jméno nesmí být nikdy zapomenuto.

Pán Jeskyně - 13. října 2017 23:47
Pán jeskyně Warlatord

Mašak nadzdvihl přikrývky a odkryl tak krvavé obvazy na Halarově hrudi. Ten mu věnoval zlý pohled, aby ho zase přikryl. Sotva mluvil, spíše jen sípal, byl studený a měl kruhy pod očima. Byl ale klidný a smířený.
"Při naší malé eskapádě jsem byl zraněn. Smrtelně. S tím by si neporadil ani Ynalo. Ničeho ale nelituju. Ačkoliv jsem celý život vládl inkoustem, zemřu jako nějaký rek na následky bitvy. Bojoval jsem poprvé. Kupodivu jsem vůbec neměl strach. Nemám ho ani nyní." Rozkašlal se a utřel si ústa kapesníkem. Pak zopakoval s pohledem do Tvých očí, aby bylo jasné, komu ta slova patří a co znamenají.
"Ničeho nelituju..." Usmál se.
"Jestli se z toho dostanete, nevím, co si beze mě počnete s Vaším nadáním pro administrativu." Chtěl se zasmát, ale zranění mu to nedovolilo. Zazmítal se kašlem.
" Belhonlor je dobrý chlap, jistě by mě mohl dobře nahradit. Nikomu nedůvěřuji tak, jako jemu."
Vytáhl zpod deky dýku, kterou jsi mu svěřila do úschovy.
"Mašak ji pro Vás schoval v těch svých kožešinách."
Chytil Tě za ruku tak pevně, jak jen dokázal.
"Nikdy nezapomínejte na své přátele..." jeho stisk povolil, vydechl naposled.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 13. října 2017 23:44
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Na Henriettinu otázku jen s úsměvem zakroutí hlavou „Třeba se to někdy dozvíš.“ Políbí ji do vlasů a poslouchá její vyprávění. Jak jí rozumí, když říká, že do krále byla zamilovaná. Muži z tohoto rodu mají zřejmě něco, co dokáže okouzlit každou ženu.

Ráno se Ali s vyděšeným trhnutím probudí. Přítel? A který? Honí se jí hlavou po celou dobu, co jí vedou skrze palácové chodbičky. Když se konečně dostane do místnosti, nepříjemně jí to připomene scénu, kterou zažila, když takto uviděla Tovnana.
Spěšně přejde k posteli a stejně tak jako Tovnana, teď i Halara chytne za ruku. „Co mi to děláte? Vždyť bez Vás budu úplně ztracená…“ šeptá mu a když vidí, jak mrtvolně bledý je, po tváři jí stečou slzy. Hlavu si opře o jeho paži, jako by mu chtěla být co nejvíce nablízku.
Pohledem vyhledá nějakého lékaře či strážného „Co se pro něj dá udělat, aby přežil?“ řekne tónem, který prozrazuje, že je schopna zkusit všechno.

Pán Jeskyně - 13. října 2017 23:32
Pán jeskyně Warlatord

Henrietta si otřela slzy a překvapeně vyslechla pravdu o svatební noci.
"A prozradíš mi s kým?" Nijak ale nenaléhala. V její otázce bylo slyšet pochopení, pokud si budeš chtít informaci nechat pro sebe.
"Párkrát jsem ho viděla u královského dvora, když jsem byla ještě malá holka. Tenkrát se dohodl můj sňatek s Urtoldem. Od té doby ne. Tenkrát jsem do něj byla zamilovaná" Zasmála se tiše Henrietta. "Byl to dokonalý král, velký silný chlap, spravedlivý, šťastný, obklopený svou rodinou." Semkla rty.
"Jaký je teď, to nevím. Doufám, že se příliš nezměnil." Usmála se a přitiskla se k Tobě blíž.
V těsném obětí, dle titulu dvě urozené ženy, dle půvabů dvě nejpohlednější ženy knížectví, jste usnuly propletené a sdílející drahocenné tělesné teplo, jako dvě myšky v noře, vystrašené před predátory.

Vyšetřování bude zřejmě pokračovat bez jeho excelence, kterého jsi viděla ráno z okna odjíždět v doprovodu dvou tuctu po zuby vyzbrojených rytířů. Jeli spěšně, na koni. Bez vozů. Mír nepočká.

Dveře se odemkly. Rytíř vešel dovnitř a ukázal na Tebe.
"Váš přítel umírá. Král vyhověl, abyste ho mohla vidět. Pojďte za mnou." kněžna se zvedla.
"Vy ne! Jen ona." Rozhodl rázně a vedl Tě do jiného pokoje, kde byl zavřený Mašak, který vyplnil místnost svým odérem. Na posteli ležel Halar. Bledý jako stěna, přikrytý všemi možnými dekami.

1 2 3 4 ... 37 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Buri's blog