Vyhaslá magie (1. strana) | Herna - Aragorn.czHerna

Vyhaslá magie

Pán Jeskyně:

Warlatord

Systém:

ORP

Nové příhlášky:

Přijímáme

Popis jeskyně:

Časy hojnosti dávno minuly. Orby vyhasly. Katedrály a vysoké věže mágů se postupně bortí a mění v prach. Kdysi kouzly pěstěné vinice, pole a sady už nesou jen znetvořené nebo zkažené plody. Lidstvo znovu musí nacházet nové cesty k zapomenutým řemeslům, zatímco dědí jen prázdné sýpky. Svět pomalu zamrzá a lidé umírají.

Klíčová slova:

krev, erotika, cynismus, magie, apokalypsa, smrt, fantasy

Jaké hráče:

domluveno

Nástěnka:Zobrazit/skrýt Nástěnku

Kniha I. Vzestup a pád
Kniha II. Počítání mrtvých
OBECNÉ INFORMACE:Kewir-Hedum: dnes nazývané pouze Hedum, hlavní město knížectví (Davven). Po "Vyhasnutí" magie chátrá a vylidňuje se. V dobách svého vrcholu zde žilo na sto tisíc lidí. Nyní sotva třetina soustřeďující se kolem jižní brány, odkud je blíže k polím a pastvinám. Severní čtvrti jsou městem duchů a po setmění se do nich neodváží ani ozbrojená stráž. Davven - knížectví vázané králi Tennského spektra. Země plná lesů, luk, polí, řek a mírných hor. Knížectví vládne kníže, jehož moc je omezena králem jmenovanou radou. Platidlem je renuán (černá mince), lidově přezdívaný mour. Renuán se dělí na sto štěpků - plíšků s puncem. Víra a náboženství: dlouhá léta lidé uctívali pouze magii. V současnosti si lidé obrací se svou vírou k přírodě, aby byla plodná. Žádná významná církev v celém království neexistuje. Daně: pevně daná taxa. Zemědělci, statkáři, obchodníci s potravinami a kdokoliv jiný úředně vedený jako podnikatel s potravinami smí platit daně v naturáliích. Zákony: zákaz vraždění občanů a zvířat, krádeže, ničení půdy atd. Každý "občan" má své doklady s úřední pečetí. Tento člověk je povinen platit daně. V dokladech je uvedena identita, majetek, povolání, rodina a podobně. Ten, kdo nemá doklady, není "občanem" a nemá nárok na úřední ochranu. Lidé bez těchto dokladů se často stávají otroky a zločiny na nich spáchané bývají přehlíženy. Tennské spektrum je království složené z několika knížectví ležících vedle sebe tak, že na mapě připomínají zdánlivě duhu, jelikož každé knížectví má svou heraldiku a barvu. Tak vznikl název, když bylo devět knížectví sjednoceno válkou a vedeno jedním králem. Válka skončila, království přetrvalo. Přestože král je mocensky nejvyšší, politická a výkonná moc je delegována na samostatná knížectví s vlastní samosprávou a legislativou. Král nevládne sám žádnému knížectví, přestože žije v knížectví Gerottova stráž, na což jsou gerottoňané náležitě pyšní. Jednotlivá knížectví dle mapy: 1. Horní hroty 2. Karadská vrchovina 3. Dolní hroty 4. Uzelský Batalon 5. Kupenice 6. Davven 7. Gerottova stráž 8. Maleživa 9. Palota Významní lidé znající minulost Ali 1. Soudce - Huro Nentel - MRTEV 2. Asistent člena knížecí rady -Tulsnat Smeir - MRTEV 3. Bankéř - Ullinar kut'ta Gaverel 4. Obchodník s otroky - Coldeyr Chaeven Ramutý - MRTEV 5. žena nižší šlechty, manželka správce vojenského spedičního komplexu - Birora Vanneak Bílá Hierarchie titulů a hodností Král - sídlí v Gerottově stráži. Vládu jednotlivých knížectví deleguje na knížata. Má pravomoc jmenovat členy knížecí rady. Kníže (ve jméně arme, dame) - dědičný šlechtický titul. Vládne samostatnému knížectví. Jeho moc je částečně omezena radou Purte - úřednický titul - člen knížecí rady jmenovaný králem Vévoda - šlechtický dědičný titul spojený se správou rozsáhlého panství, odpovídá přímo knížeti. Hrabě - šlechtický dědičný titul spojený se správou sídla a přilehlých pozemků. Odpovídá přímo knížeti, ale je vazalem svého vévody Šerpa - rytířský titul, nejvyšší možné vojenské vyznamenání udělované knížetem nebo králem Baron (ve jméně např. Vanneak) - šlechtický titul udělovaný knížetem nebo králem, spojený většinou se správou pevnosti nebo významnější ekonomické funkce Dmuk (ve jméně např. kut'ta, ryzí) - úřednický titul udělovaný králem, knížetem nebo vévodou spojený s vykonáváním ekonomické funkce Dratýř - rytířský titul udělovaný králem, knížetem nebo vévodou


POSTAVY:Namzer Duskfen Tennský Nocri - král Tennského spektra

Eldak tennská excelence Cercque - nejvyšší královský diplomat

magistra Zirra ryzí Ereški - královská vědma

Urtold arme Davven Eklestia - kníže Davvenu, přísahal na Klovutského odkaz

Cerrad Belsule purte Ankalo - člen knížecí rady Davvenu

Oedon purte Thave - člen knížecí rady Davvenu

Essacha purte Kejben - člen knížecí rady Davvenu, špion

světlonoš Medermott Gufult dratýř - velitel Řádu čistoty - status jednotky: 22 mužů - 8 zemřelo v bitvě u Brýsky

Belhonlor ryzí Heby - státní úřední archivář, kronikář, advokát, historik, dramatik, spisovatel a písmoznalec

Vyncis norde Riffolk - palotský vévoda

plukovník (ve výslužbě) Ludt Nodeyr dratýř - dmuk, správce tvrze Uležiště, bývalý hlavní velitel oficiálních ozbrojených složek vévodkyně Alice Mortenali Klovutské

Bryzak - zaměstnanec vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, člen kontrolní skupiny pracujících osvobozených otroků, jeden z bývalých vůdců uprchlých otroků

Líbezná Asebeth, - nejpopulárnější lidová umělkyně, přezdívaná Hedumské srdce, objekt touhy a divokých snů všech obyčejných mužů a chlapců

Mÿnwa a Dasthrael - první Lagechovi zplozenci tohoto cyklu

Hidexhal - druhý Lagechův zplozenec tohoto cyklu

Ormteld ryzí Ynalo - lékař, dmuk, přísahal na Klovutského odkaz

Mašak - zaměstnanec vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý otrok

Bábi - Mašakova příbuzná

poručík Wricio Symes - důstojník pravidelné armády vévodkyně Klovutské, bývalý velitel žoldáků ve vojenském táboře Černý Dol, přišel o oko v souboji s Dasthraelem

vícecechmistr Marbalb Ahoz ryzí Bedostiv - jediný přeživší z cechu mágů, jehož všichni ostatní členové zahynuli při zřícení naleziště Zřídla, bývalý druhý nejvyšší představitel cechu mágů, zástupce a bratr cechmistra

Evenon Parsefal - hlavní vinař, obchodní zástupce a distributor klovutského vína

magistra Annika Grauss - zprostředkovatelka bezpečných setkání, mistryně tajemných umění a mechaniky

plukovník Sangro Syvrška dratýř - hlavní velitel oficiálních ozbrojených složek vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý velitel její osobní stráže , přísahal na Klovutského odkaz

Henrietta dame Davven Uppale - kněžna Davvenu

Pawlin A. Gerente - bankéř ve městě Kewir-Hedum, baron, přísahal na Klovutského odkaz

pal.kpt. Christofur Willmot Regnier šerpa - kapitán palácové posádky

Serf Edon Anfroy - sekretář knížete Davvenu, dmuk

vévoda Gidor Mott Anfroy Klovutský - ředitel Zlatého fóra, bratr sekretáře knížete Davvenu, bývalý baron, manžel Ali

Plihek "švihák" Krejžka - po smrti Waruo Gormina a Coldeyra Chaevena Ramutého monopolní obchodník s otroky

generál Gup Feltent šerpa - nejvyšší velitel knížecí armády

vévoda Burtois flamde Bennetra - představitel Řádu čistoty,

Kvipp - majitel nevěstice Kvippův Hostinec, majitel Alisey

Bratři Kaňatové a jejich osud - Všech 8 naverbováno do Syvrškovy armády. Nejmladšímu Šnotovi je pouhých 13 let, - 4 zemřeli v bitvě u Brýsky

Azúm - "Neznámý" - zabiják - princ žijící v utajení, oficiálně pohřešovaný, jediný dědic trůnu Tennského spektra - zabil Bruba, zabil Tovnana purte Klovutského, zabil soudce Huro Nentela, zabil obchodníka s otroky Coldeyra Chaevena Ramutého a mnoho dalších
LOKACE:domov vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý domov Tovnana purte Klovutského

Trosky Brýsky

Tábor uprchlých otroků - bývalé kasárny v opuštěné části města Kewir-Hedum

Černý Dol - vojenský tábor, bývalý důl – v podzemí nalezeno Zřídlo

Zřídlo pod táborem Černý Dol

Rovné náměstí - zde stojí budova davvenského Soudu a Zlaté fórum, jakýsi veřejný klub aristokracie, sdružující všechny šlechtice, učence, obchodníky a jiné významné osobnosti.

Knížecí palác

Kvippův Hostinec - nevěstinec, pracoviště Alisey

Tork - knížecí vojenská tvrz, slouží také jako věznice pro vyšší společenské vrstvy

Mapa
HŘBITOV:Alart purte Yoco - bývalý člen knížecí rady Davvenu, byl popraven na Rovném náměstí za velezradu

Lambin - bývalý osobní strážný vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, zabit Dasthraelem v bitvě o tábor Černý Dol

cechmistr Kochbez Latiz ryzí Bedostiv - bývalý nejvyšší představitel cechu mágů, zahynul při zřícení dolu se Zřídlem

Krewor - zabit při masakru třech stráží, bývalý osobní strážný vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, přišel o dva prsty v souboji s Dasthraelem,

Ratto - knížecí pes, zabit na příkaz knížete, jeho hlava vyvěšena na hradbách paláce jako výstraha velezrady

Ražna - zabita Syvrškou - bývala vůdce uprchlých otroků, přezdívaná Zkracovačka

Magni - zabit knížetem Davvenu, pes vévodkyně Alice Mortenali Klovutské,

Waruo Gormin - otrokář, hlavní dodavatel a správce otroků Klovutského, zabit Aliseou

Halar Sablo - bývalý asistent vévodkyně Alice Mortenali Klovutské, bývalý asistent Tovnana purte Klovutského, přísahal na jeho odkaz, zemřel na následky zranění, která utrpěl v bitvě na Rovném náměstí

Tovnan purte Klovutský - člen knížecí rady Davvenu, - zabit NeznámýmHráči: (1/1) Yumi

Fórum ⇓

Pro přidání příspěvku je třeba se nejprve přihlásit a být registrovaný v této jeskyni.

1 2 3 4 ... 41 ⇒|

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 4. června 2018 06:53
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 20. března 2018 19:19
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Ali se s jízdou na koni trochu prala, přesto si užívala přítomnost dvou… vlastně třech svých nejmilejších mužů. Alice se tiskla k Azúmovi kdykoliv to bylo možné a bylo na ní vidět, že je ráda, že s ním po takové době může konečně trávit tolik času. Alisea zas tak nadšená nebyla, přesto po většinu cesty byla stažená sama do sebe a nijak výrazněji se neprojevovala. Jen večer, těsně před tím, než usnula, si dlouze prohlížela Sangra a přemýšlela, jaké by to asi bylo chovat se k němu tak, jak se Alice chová k Azúmovi. Možná, že až se zbaví dítěte, tak to zjistí…

V hospodě si Ali sedne zády k většině hostů a Sangrův plášť si přehodí i před hlavu. Přeci jen si je vědoma toho, že její tvář se v posledních pár měsících stala skutečně známou a nemůže riskovat, že je někdo na jejich tajné cestě za odplatou pozná.
S trochu nakrčeným nosem si přičichne k bezové šťávě. Copak je nějaké dítě? Jak ráda by si dala Klovutského víno… Do jídla si zase jen párkrát ďobne a pak talíř odsune stranou. Nemá hlad, nemá ani chuť k jídlu. Celé těhotenství je pro ni natolik náročná situace, že neví, jak se s ní popasovat. Dítě je Alicino, Alisea se od celého toho ´těhotenského těla´ cítí naprosto odpojena, jako by teď neměla vlastní tělo. Takhle nějak se cítila Alice, když ji stvořila? Z té představy jí přeběhne mráz po zádech.
Už jen čtyři měsíce…
Utěšuje sama sebe s představou, že po porodu se se svým tělem znovu bude moci ztotožnit. Je si docela jistá, že Alice pak půjde znovu do ústraní, na jejich dobrodružství pro ni už nebude žádné využití.

Natáhne ruku přes stůl, aby mohla Azúma jemně hladit po hřbetu ruky, přesto si přisune židli ke stolu blízko Sangrovi, který sedí vedle ní, tak, že se částí její nohy pod stolem jakoby mimoděk dotýká té jeho. „Za jak dlouho bychom se mohli spojit s Bryzakem?“

Pán Jeskyně - 29. prosince 2017 00:07
Pán jeskyně Warlatord

"Stavíme se v nějaké vesnici a něco Ti seženeme, tam by nás nemusel nikdo poznat." Navrhl Azúm a konečně jste vyrazili. Po cestě Tě různě narovnával, přidržoval a učil Tě dále dalšími lekcemi, jak máš jet na koni. Přestože na Tebe bylo zvíře poněkud velké a trochu ses bála, začínalo Ti to jít a oba Tě chválili.

Sangro se se svou pozicí křena začínal smiřovat a už nebyl tak zatrpklý.
"Bryzak snad ještě slouží, jak bylo domluveno. Zkusíme ho najít na jeho bývalé trase."

Po dvou dnech putování jste dorazili k večeru do na první pohled poměrně chudé vesnice. Na návsi bylo asi dvacet chalup okolo jedné větší, která byla sídlem starosty, skladem, sípkou a hostincem, vše pod jednou velkou, sem tam děravou střechou. Uvázali jste koně a vešli dovnitř. Oba muži se ve dveřích museli sklonit. Prozatím Ti Sangro půjčil svůj plášť, do kterého ses celá zabalila, takže nebylo vidět Tvé oblečení. Okované boty duněly na zašlé podlaze.

Nálevna byla poloprázdná, což ale mohlo pořád znamenat, že je tu celá vesnice. Všichni na okamžik ztichli a prohlíželi si Vás, pak si ale hleděli svého. Dnes je všude spousta poutníků. Každý si myslí, že se někam žene za lepším.
Posadila ses s Azúmem k volnému stolu. Sangro, o něco zvyklejší mluvit s obyčejnými lidmi, se vydal za hostinskou. Chvilku s ní mluvil a pak se k Vám spokojeně vrátil.

Za chvilku přinesla uzlík se šaty, druhý s jídlem na další cestu a nakonec večeři a pití pro všechny tři.

Přestože jsi byla opět poněkud v zoufalé situaci, cítila jsi na své pouti s těmito dvěma muži jisté vzrušující dobrodružství. Oba pozdvihli své korbely s pivem a přiťukli si. Ty jsi dostala bezovou šťávu.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 28. prosince 2017 23:52
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Nerada má stažené vlasy, připomíná jí to doby, kdy pracovala u Kvippa. Přesto musí dát oboum mužům za pravdu. Stáhne si vlasy do co možná nejpevnějšího drdolu a hlavu alespoň provizorně přikryje kapucí – tak, jak to kdysi udělal Brubo, když jí vedl temnou nocí bůhví kam. Nocí, kdy poznala Azúma. Při té myšlence se trochu začervená.
„Potřebuji sehnat nějaké jiné oblečení.“ Než však muži stihnou protestovat proti tomu, že v této chvíli myslí na šaty, rychle dodá „Pokud mám bojovat, nemůžu to dělat v šatech, ve kterých mě navíc viděla polovina města. Potřebuji něco praktičtějšího, něco, co mi pomůže lépe zmizet.“ Přijde jí to slovo ve spojení s její osobou legrační. Ještě nikdy nechtěla zmizet.
„Pak bychom se měli vydat hledat Bryzaka. Naposledy byl jako hlídka u jednoho statku kousek od města, třeba tam o něm budou vědět více. A on bude vědět, na koho se můžeme spolehnout.“

Pán Jeskyně - 28. prosince 2017 23:44
Pán jeskyně Warlatord

Oba přikývli.
Azúm se usmál a tvář si zahalil.
"Čas, kdy se přestanu skrývat, teprve přijde. Nemůžu se po městě projíždět jen tak, i když o mě otec už ví."
Sangra tahle debata příliš nezajímala.
"Můžeme se poptat po hospodách ve městě, nebo za městem v usedlostech. Záleží, jestli alespoň zhruba víme, kde se nachází." Nadhodil.
Azúm pobídl koně a zastavil těsně vedle Tvého. Ovládal to zvíře s takovou jistotou a přirozeností.
"Pokud bys to nechala jenom na mě, přinesl bych Ti jeho hlavu v pytli. Do té doby bychom se ale museli zase rozloučit. Rozmysli se dobře."
Sangro se otočil v sedle a nasadil si přilbici. Tebe napadlo, že by ses možná taky měla nějak zahalit. Schovat své typické vlasy a krásu.
"Tak kam teda jedeme?" Zvolal přidušeným plechovým hlasem.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 28. prosince 2017 23:35
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

„Nechci je znovu zhrocovat do velké odbojné skupiny.“ Odvětí oběma mužům a zakroutí hlavou. „Ale naše tváře jsou až moc nápadné a známé. Snad kromě té Azúmovy.“ Přemýšlí, jestli je to vůbec správné takto říkat, když měl Azúm pocit, že ho stejně každý musí bez masky poznat.
„Napadlo mě využít je jako spojence, špehy, kteří se mohou infiltrovat do domu, kde teď Urtold přebývá, zjistit jeho časový harmonogram, s kým se stýká, co plánuje… Nechci tohle všechno nechávat jen na Tobě.“ Otočí se na Azúma, vědoma si toho, že zjistit tohle všechno by pro něj byla hračka. Otázka ovšem je, za jakou cenu by se mu to podařilo. Bála se o něj.
„Slíbila jsem Henriettě, že na konci bude litovat toho všeho, co jí udělal. Nedopřeji mu rychlou smrt. Zároveň nás však nikdo nesmí odhalit. Myslím, že se nám spojenci budou hodit.“ Pokrčí rameny.
O Gidorovi schválně nepadne ani slovo. Toho si nechá až na konec. Musí se pousmát, když si představí jeho výraz, až se dozví, že Urtold zemřel.

Pán Jeskyně - 28. prosince 2017 23:31
Pán jeskyně Warlatord

Mašak měl výčitky, že Tě opouští, ale na tento úkol se stejně nehodil. Je příliš nápadný, příliš neohrabaný a i když na dlouhé tratě vytrvalostně koním stačí, na rychlé přesuny je na ně krátký. Objetí Ti oplatil jen něžným přiložením tlapy na Tvé lopatky. Asi to vypadalo komicky, ale byl hlavně opatrný.
Henrietta Tě naposledy také objala, tam mnohem pevněji. Vrazila Ti pusu na tvář, zašeptala, že ji budeš chybět a rychle odešla s Mašakem, aby se znovu nerozplakala.

Azúm se vyhoupl do sedla ladně ale sebejistě jako vlk a poposedl si.
"Ti co nepopravil kníže, by měli být ve svých zaměstnáních, které přešly rozsudkem od Tebe přímo pod korunu. Těmi masovými popravami ale jejich odhodlání a loajalita značně utrpěla"
Do rozhovoru se vložil Sangro.
"Je to rozumné? Takhle ve třech jsme nenápadní a utajení. Když začneme znovu shromažďovat masy, král se o tom dozví a přijde nás umravnit se svými naleštěnými rytíři."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 28. prosince 2017 23:16
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Kývne na Henriettu a přemýšlí nad tím, co řekla. Nejlepší by bylo poslat jednoduše Azúma, ať se nepozorovaně, tak jak to umí jen on, přikrade k Urtoldovi a jednoduše ho zabije. Tak jednoduché mu to ale Ali nechce dopřát. Napřed se musí přesvědčit, zda i ona má stále nějaké spojence. Je čas vyrazit k lidem, které zbavila otroctví. Je čas najít Bryzaka.

Na Mašaka se přívětivě usměje a když před ní takto klečí, neubrání se tomu, aby ho pevně obejmula. Její ruce se jen tak tak dokáží spojit za jeho masivním krkem. Přesto se k němu přitiskne, přesto ale doufá, že on ji na oplátku moc nestiskne. Je si jistá že by to její žebra nevydržela. „Opatrujte se i vy. Zanedlouho se opět setkáme.“ Řekne, a když ho opět pouští, po tváři jí steče slza. Je až k nevíře, jak jí tenhle obr přirostl k srdci. Kéž by takových lidí bylo více.

Vyhoupne se na svého koně jak jen to nejlépe zvládne a otočí se na Azúma, protože ten by mohl mít potřebné informace „Co se stalo s lidmi, kterým jsem dala svobodu? Jsou stále svobodní? Kde teď jsou?“

Pán Jeskyně - 28. prosince 2017 23:09
Pán jeskyně Warlatord

Henrietta se zamyslela.
"Myslím si, že nebudou spolu. Anfroy byl možná silný společník u dvora a ve fóru, ale bez svého postavení je Urtoldovi k ničemu. Veřím, že Tvůj se vrátil do města. Možná i do fóra, nevím. A ten můj, předpokládám, že se uchýlil šerpě Regnierovi. Král sice rozpustil palácovou posádku, ale šerpa je pořád šerpa. Přišel vlastně jen o práci. Myslím tedy, že by mohl být na jeho usedlosti za městem. Je to velký statek, nijak opevněný. Může tam ale být dost jeho mužů. Samotná posádka čítala okolo sta."

Přistoupil Mašak a poklekl. Přes rameno měl přehozený velký vak, kde měl věci svoje i Henrietty. Rozhodli se vydat za bábi bez koně.
Mašak Tě vzal do své tlapy a políbil Ti hřeb ruky.
"Buďte opatrná. Budeme na Vás čekat." Jeho vousy Tě škrábaly na kůži.

Sangro mezitím připravil tři koně. Zbylého navíc naložil věcmi.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 28. prosince 2017 22:57
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Alice se o to víc přitiskne k Azúmovi, když si všimne, jak vědma pohladí Sangra. *Ještě že od ní máme teď čtyři měsíce pokoj* neodpustí si Alisea poznamenat.

- Stejně Ti nic nedovolím. To včerejší pohlazení po jeho zádech bylo naposledy, kdy jsi mu projevila náklonnost.
- Jsem silnější, než Ty.

Gidor i Urtold mají jistě spousty mocných spojenců. Jak se k nim ale dostat nepozorovaně? Koho má Ali, kromě této skupinky lidí?
Pohled jí padne na Mašaka s Henriettou. Napřed se vydá za ní „Máš nějakou představu, kde by se teď Tvůj manžel mohl s tím mým skrývat?“ zeptá se.
Při pohledu na Mašaka si vzpomene na všechny ty otroky, kteří ještě nedávno stáli na její straně. Teď už není jen další urozená osoba, která je chce vykořisťovat. Je znovu jednou z nich. Tohle je Aliseina parketa a tentokrát je na svou stranu přetáhne již natrvalo.

Pán Jeskyně - 28. prosince 2017 22:47
Pán jeskyně Warlatord

Sangro natočil hlavu, jakoby se napůl ohlédl, ale pohledem zůstal v plamenech. Pak zavřel oči a snad se trochu usmál.

Všichni ulehli okolo ohniště a zachumlali se do přikrývek. První hlídku si vzal Medermott.

Azúm Tě láskyplně políbil a něžně, ale přesto pevně Tě objal svými silnými pažemi. Cítila ses s tím tak hezky a tak bezpečně. Několika polibky se přesunul až k Tvému uchu. Lechtalo to.
"Jsem tak šťastný, že mohu být konečně s Tebou." Zašeptal Ti do ucha.
"Dobrou noc, Ali."

Ráno Vás probudil příjemně hřejivý východ slunce. Jaro je snad už konečně tady a v plné síle. Medermott byl už pryč. Vědma se zrovna vyhoupla na koně, kterého za uzdu držel Sangro, a stínil si dlaní oči před sluncem. Vědma ho drsně pohladila rukavicí po tváři, na které mu zanechala světlé pruhy v chladem zarudlé tváři.
"Zatim se měj, svalovče." Pak si všimla, že ses probrala, jen zamávala, kopla koně do slabin a ztratila se v nedalekém hájku.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 28. prosince 2017 22:39
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Když se vrací na své místo a prochází kolem Sangra, Alisea prsty zlehka přejede po jeho zádech tak, že při tom nepohne rukou více, než jak jí hýbe při běžné chůzi. Alice pak o to více přidá do kroku, aby byla zpět u Azúma. Lehne si k němu tak, aby obličej mohla schovat do jeho hrudi a nerozptilovat se tak pohledem po ostatních. „Dobrou noc.“ Řekne nahlas pro všechny.
Poté zvedne obličej tak, aby viděla Azúmovi do očí „Dobrou noc.“ Zašeptá jen pro něj a natáhne se k němu pro polibek. Znovu ji začne rozčilovat, že je tu teď tolik lidí.
Není si však jistá, jestli myšlenka toho, že zítra už bude jen ona, Azúm a Sangro, je o něco více přijatelná…

Pán Jeskyně - 28. prosince 2017 22:31
Pán jeskyně Warlatord

Vědma Vás pozorovala a musela smeknou pomyslný klobouk. Přestože ona je pověřena králem vést tuto výpravu, tak Ty, opět zbavená občanství a mezi přítomnými ta nejposlednější, přesto dáváš rozkazy a rozhoduješ. Nedávala najevo ale žádnou zášť, naopak, obdiv. Za jejíma tmavýma očima jakoby jsi snad zahlédla, že Ti fandí a dokonce Tě povzbuzuje.

"To se nám to společenství tedy rychle rozpadá. Já si Vás po očku všechny pohlídám. A asi jako jediná zůstanu na cestě, kterou si pro nás přál král. Zatím budu na vlastní pěst pátrat. Jestli při tom umřu, jsem zvědavá, jak budete vysvětlovat králi, že jste u toho nebyli." Nadhodila pobaveně, aby Vás popíchla, nemyslela to však vážně.
"Dobrá tedy. Ráno se naše cesty rozdělí čtyřmi různými směry. A za čtyři měsíce se zde opět sejdeme. Ten, kdo tu nebude, bude popraven za velezradu. Bez soudu. O to se postarám. Teď Vám přeji dobrou noc."

Mašak se na Tebe vděčně podíval a radostně přikývl.

Henrietta na něj trochu nervózně pohlédla, ale přesvědčila se, že toho opičáka nějak přežije

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 28. prosince 2017 22:20
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Ačkoliv teď Ali měla oči jen pro Henriettu, přesto periferním pohledem zahlédne Mašakovu nerozhodnost. Pozná, co se mu honí hlavou, a tak se po chvíli rozhodne a řekne „Mašaku, myslíš, že bys byl ochotný doprovodit Henriettu zpět k tvé bábi a obě dvě je po dobu, co budeme rozděleni, hlídal?“ usměje se na něj přátelsky. Nikdy by nenutila tohohle obra do toho, aby kvůli ní pošpinil svou čistou duši.

Pozornost dále věnuje Medermottovi „více mužů se nám jistě bude hodit. Máš mé svolení v tom je k nám přivést. Vybírej ovšem pečlivě a jen ty muže, kterým bys svěřil vlastní život. Dost možná se tak totiž i stane. Nepřeji si však, aby ještě někdo další znal cestu do močálů. Proto se s Tebou a Tvými muži za čtyři měsíce sejdeme zde, na tomto místě.“ Zdvyhne obočí, jako by ho tak nabádala k tomu, aby ji ujistil, že všemu rozuměl a bude to respektovat.

To už si ji ovšem znovu vyžádá Henrietta. Zadívá se jí do jejích dokonale modrých očí a s nebezpečným úsměvem přikývne. „Spolehni se, má milovaná.“ Zašeptá tak, aby tomu rozuměla jen ona.

Znamená to tedy, že na dlouhé čtyři měsíce je to jejich poslední společná noc. Vrací jí to ovšem k poslední osobě z jejich výpravy, která se nevyjádřila „Ty máš jaké plány, vědmo?“

Pán Jeskyně - 28. prosince 2017 22:08
Pán jeskyně Warlatord

Když ses zmínila o pobytu u bábi, Mašak zpozorněl a pohlédl zvědavě na Henriettu a pak trochu provinile na Tebe. Nechtěl Tě opustit a jeho věrnost je stále bezmezná, ale účastnit se vražedné výpravy je přecijen trochu proti jeho srsti a očividně by se raději připojil k Henriettě.

Světlonoš pokrčil rameny a na svou zodpovědnost rezignoval odkazem na to, jak se sem vůbec dostal.
"Já jsem tu, abych poslouchal Vaše rozkazy. Tak bylo určeno a Váš současný stav na tom nic nemění." Naznačil úklonu a pokračoval.
"Udělám jak poručíte. Můžu jít shánět bratry Čistoty, mohu jít s Vámi či cokoliv jiného řeknete." Pustil se do jídla a čekal na Tvůj povel.

Henrietta Ti byla vděčná za Tvou blízkost a rychle se uklidnila. Přitiskla se k Tobě a polibek Ti oplatila na ústa. Naštěstí byl rychlý a přátelsky holčičí. Pak šeptala a její nádherné oči byly tvrdé plné zlosti.
"Zabij tu svini."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 28. prosince 2017 22:01
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Když vidí Henriettu plakat, nevydrží to, jemně odsune Azúmovu ruku a dojde za ní. Posadí se vedle ní na kolena a obejme ji tak, aby si hlavu mohla položit o její rameno. „To bude dobré…“ šeptá jí do ucha a hladí ji při tom po vlasech. Henrietta přeci jen ukázala slabost.
„Jestli chceš, postarám se o něj. A slibuji Ti, že bude litovat toho, co Ti po celé ty roky dělal. Pokud s námi nechceš jít, myslím, že by Tě Mašakova bábi na těch několik měsíců u sebe nechala. Můžeš jí zatím pomoct přichystat vše pro miminko a třeba Tě i naučí něčemu, co by se v boji proti Lagechovi mohlo hodit.“ Řekne s jemným úsměvem a políbí jí do vlasů.

Poté se otočí na Medermotta „Kdo myslíš, že na nás dnes poslal ty vojáky? Tady teď nejde o to bezhlavě poslouchat krále, tady jde o jednoduché přežití. Je to buď my, nebo oni. A alespoň já mám v téhle volbě jasno.“ Řekne rozhodně.

Pán Jeskyně - 28. prosince 2017 21:48
Pán jeskyně Warlatord

Henrietta sklopila zrak a po tvářích jí stekly slzy. Věděla, že není zdaleka tak silná jako Ty a že vlastně nikoho kromě Tebe nemá. Jen pokrčila rameny.
"Já nevím, nejraději bych viděla jeho hlavu naraženou na kůlu, ale na druhou stranu ho už nechci nikdy vidět. Ani živého, ani mrtvého."
Medermott, jako jediný, který zde asi staví vyšší principy nad osobní cíle, se ozval.
"Dovolte mi připomenout, že tyhle krevní msty, které tu teď chytáte, je přesně to, co král zakázal. Pokud Vás chytí, půjdete rovnou do oprátky."
Vědma se plácla do stehna a natáhla k němu dlaň.
"Konečně se v něčem shodneme." A rozesmála se. Pak ale spiklenecky na Tebe mrkla a zabrala se do jídla.
"Já ale nemůžu hlídat všechny a všechno. Od těchto věcí tu je přeci vojsko."

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 28. prosince 2017 21:41
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Spokojeně kývne na oba dva muže. Poté se otočí na Henriettu „A co Tvůj manžel? Jaké máš plány s ním?“ nebezpečně přitom přimhouří očí. Tak, jak když si kočka vyhlídne obzvláště chutně vypadající myš. Najednou má pocit, že se karty konečně obrací a ona poprvé nebude ta, která je lovena, nýbrž ta, která loví. Ten pocit se jí líbil.
S myšlenkou, že by právě Sangro zasadil smrtelnou ránu jejímu manželovi, nemá sebemenší problém. Ostatně kdo jiný může chápat lépe, jak jí tento muž ublížil? Nehodlá mu ho však přenechat jen tak. Plánuje si s ním napřed pohrát.
Je až s překvapením, že najednou i Alice pocítí alespoň v tomto směru více sympatií k Sangrovi než k muži po jejím boku. Azúm nedal nijak najevo, že by si barona neměla brát. Sangro byl v tomto mnohem více otevřenější, ač už jeho pohnutky byly jakékoliv. Přesto má teď pocit, že se jí snažil chránit více, než Azúm.

Pán Jeskyně - 28. prosince 2017 21:33
Pán jeskyně Warlatord

Vědma přivoněla k jídlu a spokojeně zapředla. Vzala si od Medermotta porci do plechové misky a dala se do jídla. Pochvalně na něj při tom mrkla.

Při zmínce o Gidorovi Sangro pokýval hlavou, jakoby si říkal, jak na takového mizeru mohl zapomenou. Zároveň Vám jistě vyvstala v paměti vzpomínka, kdy před Vámi klečel a jeho život jste už na dlani jednou měli.
Azúm mírně pokrčil rameny a políbil Tě na stranu čela.
"O jednoho víc nebo míň? Jsem v tom s Tebou."
Sangro se ale cítil v této situaci rovněž zainteresovaný.
"Váš muž zřejmě nebude sám. Nechci Azúma podceňovat, ale veřím, že každý meč navíc Vám bude k užitku." V jeho očích jsi viděla, že touží po tom, aby smrtelnou ránu zasadil on. Ale nikoliv ze sobeckých pohnutek, ale proto, že Ti ten muž ublížil a za to si zaslouží trest.

Alice Mortenali Klovutská (Alisea) - 28. prosince 2017 21:24
Alice Mortenali Klovutská (Alisea)

Z představy, že by se mělo něco Sangrovi stát, se Ali splašeně rozbuší srdce. Nechce o něj přijít. Nemůže!
Při jeho poslední větě však Alisea sklopí pohled, skousne si spodní ret a nehty zaryje do mokré hlíny pod sebou. Toho si však nikdo nevšimne, jelikož má ruce zakryté záhyby svých šatů. Ještě nikdy jí nevadilo, že by se o nějakého muže měla dělit. Z představy, jak se Sangro „baví“ někde jinde se v ní však míchá nevolnost se vztekem.

- Nenávidím Tě, Alice…!

Alice se otočí na Azúma „Možná bychom se měli postarat o mého manžela…?“ řekne trpce, přesto s náznakem úsměvu. Těžko říct, jestli z představy toho, že si pak bude moci vzít Azúma, nebo z toho, když cítí, jak se Alisea po její větě ještě více roztřásla vztekem. Obě totiž moc dobře ví, že to slyšel i Sangro.

1 2 3 4 ... 41 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace