Aragornská komunita (1. strana) | Články - Aragorn.czČlánky

Aragornská komunita

Autor : Mikymauz   9. dubna 2011   Úvahy
Náčrt užívateľov Aragornu a politiky vedenia

Prostredie Aragornu by sa dalo sledovať a rozoberať z mnohých aspektov a do hĺbky, ktorá by presahovala možnosti a chuť bežného čitateľa. Účelom je stručne a pomerne povrchne vymenovať niektoré časti, ktoré súvisia s špecifickou komunitou Aragornu.Cieľovou skupinou, na ktorú by sa Aragorn mal zameriavať, sú ľudia vo veku 12 až 20 rokov.

Dolná hranica je umiestnená v období prepubescencie. Jednou z hlavných príčin je rozvoj kognitívnych funkcií, transformácia myslenia. Jedná sa o predposledný stupeň v rozvoji myslenia človeka, o štádium formálnych operácií. Človek začína byť schopný fikcie a abstrakcie, dokáže operovať s zložitými sústavami premís, ktoré sa pohybujú v teoretickej rovine. Začína byť schopný pracovať s pojmami, ktoré sú bezprostredne vzdialené zmyslovej skúsenosti, myslenie sa symbolizuje. Zatiaľ čo v predošlom štádiu sa pri procese rozhodovania uspokojil s jednou alternatívou, zvažuje teraz viacero možností a snaží sa nájsť najefektívnejšiu. Pre Aragorn to znamená, že človek nadobúda schopnosť vytvárať alternatívne reality líšiace sa od našej, prepracovávať ich zákonitosti a pravidlá do logického celku, prijímať takéto zákonitosti a v ich sústave operovať. Je to teda schopnosť nevyhnutná pre každého PJ a hráča, ponúka možnosť ponoriť sa do sveta fantasy, ktorá je v mladšom veku veľmi obmedzená, preto takmer nemá zmysel smerovať politiku Aragornu na mladšiu vekovú skupinu.

V tomto veku dochádza k prudkému rozvoju človeka v každej rovine. Mení sa mozgová architektúra a plasticita, zvyšuje sa produkcia endokrinného systému, vytvárajú sa sekundárne pohlavné znaky, rastú končatiny (človek je samá ruka, noha), vývoj motoriky a mnohé iné. To okrem kognitívnho rozvoja spôsobuje aj zmeny v emočnom systéme, ktorý sa výrazne obohacuje a člení, je oveľa reaktívnejší a aj vzhľadom na nový získaný pohľad na svet nestálejší. V psychoanalytickom pojatí sa presúva libido z rodiny na vrstovnícku skupinu. Tieto náhle zmeny vedú k veľkým zmätkom v prežívaní človeka, ktorý sa snaží v nich zorientovať. Človek v snahe predísť tejto neistote sa začína pozorovať ako po vonkajšej, tak aj po vnútornej stránke. To vedie k zvýšenej citlivosti na svoj vzhľad aj vnútorné zážitky. Často sa mylne hovorí o dočasnej intraverzií. Človek prežíva neistotu ohľadne vlastných kompetencií, schopností, telesných proporcií a snaží sa ohodnotiť sám seba porovnávaním s inými. Tým vzrastá jeho záujem o rovnakú vekovú skupinu. Istá časť populácie si v tomto veku nie je schopná nájsť uspokojujúcu vrstovnícku skupinu, často kvôli prílišnej zmätenosti náhlymi zmenami alebo neprijatím skupiny (napr kvôli vzhľadu, povahe...). Ako obranu používajú rôzne mechanizmy. Uzatvárajú sa a unikajú do denného snenia. (Vytvárajú si alternatívne reality prostredníctvom umenia, do ktorých jednak unikajú, a jednak im poskytujú možnosť porovnať svoj vnútorný svet so svetom iných. Vyhľadávajú próziu i poéziu, maľujú, hrajú počítačové hry, identifikujú sa s hudbou, subkultúrou a jej vzormi a podobne.)

Práve takýmto ľudom poskytuje Aragorn možnosť posunúť svoje fantázie na vyššiu úroveň a zdieľať ich s inými ( Ľudia s kvalitnou reálnou skupinou väčšinou nebudú patriť k stálym užívateľom Aragornu). Táto komunita zároveň čiastočne nahradzuje reálnu vrstovnícku skupinu so všetkým, čo k tomu patrí. Vznikajú tu medziľudské vzťahy a možnosť experimentovať so svojim správaním. Tohto sa chytili už mnohé internetové servery, ktoré poskytujú možnosť chatovania, uverejňovania literárnych a výtvarných diel. Aragorn rovnako poskytuje podobné možnosti vo forme galérie a článkov, avšak v obmedzenejšej forme. Dôležitým špecifikom tu je prílišný dôraz na kvalitu diel. Ľudia, ktorí diela hodnotia, sú totižto často poloprofesionáli vo svojom obore, nielen oni ale aj vedenie Aragornu pozostáva z ľudí, ktorí už prekročili vek cieľovej skupiny a tak majú nároky primerané svojej úrovni avšak presahujúce cieľovú skupinu. To vedie k prevahe negatívnej kritiku nad pozitívnou a demotivácií cieľovej skupiny. Tu vidím rezervy, na ktorých sa dá pracovať. Pre tento vek je typická aj sútaživosť a boj o moc, ktorá súvisí jednak s obranou ega a vlastnej sebahodnoty (aj keď sa porovnávame s vrstovníkmi a chceme vedieť ako sme na tom, snažíme sa vyzerať čo najlepšie sami pred sebou aj inými), ďalej s otvorením novej sociálnej dimenzie, kde vzniká spoločnosť medzi sebe rovnými a každý v nej musí zaujať miesto a chce vyskúšať nové roly a jednak s transformáciou libida, ktoré vedie k snahe zaujať čo najvýhodnejšie postavenie k získaniu partnera. Špecifikom aragornskej populácie je pocit menejcennosti, ktorý vzniká práve z ich odlišnosti, kvôli ktorej sa nemohli zaradiť do reálneho kolektívu. Ten amplifikuje ich túžbu vyniknúť a evalvovať svoje ego, často primitívnymi útokmi na ostatných a povýšeneckým chovaním. Vedenie Aragornu sa často snaží potierať túto súťaživosť a vedie politiku, ktorá je proti prirodzenosti tejto cieľovej skupiny. Pokiaľ teda chceme uspokojiť potreby ľudí, ktorí Aragorn navštevujú, musíme im vytvoriť podmienky pre súťaženie. Miesto rovnosti, ktorá funguje len pro forma, vytvoriť prirodzene hierarchické pozície s delegovanou mocou, ktoré budú môcť mladí ľudia zastúpiť. Okrem uspokojenia by mohol dobre nastavený systém zmeniť rôzne tajné spolky, kliky, machinácie a manipulacie, skupinkovanie a zakrývanú nenávisť na prirodzenú otvorenú súťaž vnutri komunity, ale aj súťaž medziserverovú (ktorá naopak vytvára kultúru a komunitu zjednocuje proti spoločnému nepriateľovi). Aj keď si táto skupinová dynamika, práca s kohéziou a tenziou skupiny vyžaduje citlivý prístup a v praxi sa často osvedčila, táto otázka bude zrejme vždy sporná.

K fantasy žánru, na ktorý sa Aragorn zameriava, človeka nevedie len mechanizmus unikania do alternatívnej reality. Vyvstáva otázka prečo si človek vyberie práve svet fantasy na rozdiel od iných svetov. Zrejme sa na výbere podieľajú vrodené faktory ako rozvinutá predstavivosť a intravertovanosť. Rovnako spoločenské dianie a rodinné hodnoty mjú určitý vplyv, obdobie tolkienizmu zvýšilo záujem o tento štýl, avšak určitá hladina fantasy sa udržuje počas celej existencie ľudstva. Vo fantasy sa pravidelne opakujú rôzne symboly, motívy a situácie, ktoré by sme mohli označiť za archetypálne, vlastné každému človeku. Od súbojov dobra a zla, cez draky. Tieto motívy často odzrkadľujú etapy duševného vývinu človeka. Powergaming, súboje, obohrané motívy hier, proti ktorým sa politika Aragornu snaží momentálne skôr bojovať, sú prirodzenou súčasťou vývinu človeka. Vačšina hráčov začína hrami s častými súbojmi, ktoré v tomto veku práve pomáhajú zmerať svoje schopnosti a evalvovať svoje ego stotožnením sa so svojou postavou. Powergaming je prirodzeným krokom dopredu. Po zmeraní síl a získaní pocitu vlastnej moci a sebahodnoty nasledujú postavy, ktoré vyjadrujú ich vlastnú identitu. Tieto postavy sú často tajomné a majú výnimočnú charakteristickú črtu. Stále obsahujú určitú neobvyklú silu či prednosť, ktorá hovorí, že ich majiteľ je jedinečná osobnosť, ktorá sa snaží diferencovať od všetkých ostatných a ujasniť si kto je, experimentuje so svojím správaním a sleduje reakcie okolia (často so svojou sexualitou). Popisy a štýl hrania je často egocentrický než zameraný na okolie. Obe tieto štádia dostávajú široký priestor na realizáciu v žánre fantasy. Zatiaľ čo v predošlej fáze môže Aragorn prispieť zrejme len vzormi kvalitných hier a už vyššie spomínaným oceňovaním užívateľov, tu sa naskytuje možnosť podporiť hráčov v prezentácií svojich postáv a oceňovaní ich originálnosti. Za posledné štádium vývoja považujem postavy a svety, v ktorých prevažuje obyčajnosť a všednosť života. Hráč si prevažne ujasnil kto je a kam smeruje. Tento stav sa týka najstaršej časti cieľovej skupiny, ktorá čoskoro Aragorn opustí. Špecifickým archetypálnym motívom je mágia, ktorá je typickou črtou fantasy. Mágia je schopnosť ovplyvniť realitu vlastnými vnútornými silami. V tomto zmysle sa z psychologického hľadiska vyskytuje ako kompenzácia vlastnej nemohúcnosti zmeniť nepriaznivé vonkajšie faktory. Objavuje sa hlavne u detí, ktoré počas svojho života prežili traumu, nad ktorej príčinami nemali žiadnu moc. Jedná sa o široké spektrum od rozvodu rodičov, smrti blízkeho, šikanovania, osamelosti, problematickým vzťahom s rodičmi, handicapu až po náročné zvládanie bežných životných situácií. Tieto faktory môžu jednak viesť k neschopnosti zaradiť sa v puberte do kolektívu a jednak k záujmu o fantasy. Dá sa teda predpokladať, že pocity menejcennosti sú u populácie Aragornu akcentované aj týmto rozmerom a o to obtiažnejšie je udržiavať komunitu celistvú, pretože medzi týmto typom ľudí často vznikajú osobné antipatie a konflikty.

Inteligencia vrcholí medzi 15-16 rokom života, vzniká jej stabilná štruktúra, avšak samotný vzrast inteligencie pokračuje až do 22- 25 veku a životné skúsenosti neustále narastajú. Pretože administrátori Aragornu sú práve často z tejto alebo vyššej vekovej skupiny a nachádzajú sa v inom vývinovom štádiu (to, čo rieši komunita, už majú za sebou) než užívatelia, je potreba si uvedomiť rozdiely medzi tým, čo oni pokladajú za najlepšie pre server (pretože oni už vyznávajú iné hodnoty, majú inú predstavu o kvalite a iné ciele) a o tom, čo je najlepšie pre túto vekovú skupinu. Osobne sa domnievam, že je potreba znížiť nároky a nesnažiť sa mladším vštepovať svoju múdrosť (ohľadne toho, čo je kvalitná hra, čo je kvalitné dielo atp.), aj keď k nej pravdepodobne aj tak dojdú sami, ale tú cestu si musia prejsť ako každý. Vzory sú vítané, reštrikcie však nie.

Horná hranica okolo 20 roku života je určená nástupom ďalšej životnej etapy (špecifikom sú vysokoškoláci, u ktorých sa hranica môže posunúť). Prichádza tranzitné obdobie plné sociálnych zmien. Človeka už prostredie komunity neuspokojuje, hry sa mu zdajú byť príliš nekvalitné alebo ho len prestávajú baviť. Pre neho nastupujú nové vývinové úlohy, hľadanie intimity, vytváranie rodiny, práca. Aragorn mu už nedokáže poskytovať viac než len občasné rozptýlenie, čas, ktorý tu môže stráviť, sa skracuje a stáva sa rekreačným užívateľom alebo odchádza úplne. Komunitu často hodnotí ako nekvalitnú, sťažuje sa, že klesá úroveň, je frustrovaný, že mu už komunita nedostačuje, avšak pokiaľ nemá v realite sociálne zázemie (ktoré kedysi hľadal tu), nastúpia u neho pocity osamelosti a sklamania, ktoré ventiluje buď snahou niečo zmeniť a vytvoriť si tu zas priaznivé podmineky, alebo kritikou. Toto sa stáva nebezpečným, pretože Aragorn nikdy nebude schopný jeho potreby uspokojiť plne a prispôsobovaním sa obmedzia potreby cieľovej komunity (napríklad prehnaný dôraz na kvalitu). Táto téma sa dá rozoberať do detailov a aplikovať vpodstate na každé dianie aragornského života, mojou snahou bol aspoň hrubý náčrt a verím tomu, že by ma s odstupom času napadli ďalšie a dalšie dodatky. Každý si bude musieť utvoriť vlastný názor o tom, nakoľko a či vôbec tento článok niečo vystihuje. Pokiaľ by záležala vízia Aragornu odo mňa, uberal by som sa týmto smerom.

Další články v kategorii Úvahy:

Kdo hodnotil článek Aragornská komunita?
apophis (3.50*), Arte-Zherth (2.00*), Buri the Great (3.00*), Eugenio (5.00*), Joh-ny (5.00*), MegaEdwin (5.00*), Mr.Frost (5.00*), Sakutzik (5.00*), Srdce (5.00*), Todrias Falco (5.00*), Tooty-klo (5.00*), Torreador (5.00*), Urilis (4.50*)

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 75 příspěvků1 2 3 4 ⇒|

murthags - 15. dubna 2011 19:58
murthags

hater 15. dubna 2011 11:56

Já nemyslel zrovna u Článku, ale Galerie.
http://4.bp.blogspot.com/-HrxSy0sjtFw/UYAKNLdvlwI/AAAAAAAAAeI/wIlghyI-IUs/s1600/double+fuck+off.gif

Eugenio - 15. dubna 2011 18:10
Eugenio

Snaga 15. dubna 2011 17:01
Neřekl bych. Logická posloupnost slov ve větě je něco co tam chybí
Život by se dal charakterizovat jedním slovem - hustý. Je totiž hustý jako řeka sraček, po které plujeme kánoí. Někdy ztratíme pádla, někdy i kanoi.

Snaga - 15. dubna 2011 17:01
Snaga

hater 15. dubna 2011 11:56
Češtinu má docela dobrou. Já myslím, že smysl lze bez problémů pochopit.
Živý nebo jako umělá inteligence dokážu nebo vyvrátím Thomassenovu hypotézu.

hater - 15. dubna 2011 11:56
hater

murthags 13. dubna 2011 21:07
Tohle je vážný problém, který bych chtěl zabývat. Znáš nějaký případem, který admin v poslední době pomohl autorovi v začátku o "cestu ke zlepšení" svoje díla?


Myslím si, že to je skutečně každodenní práce redaktora článků, ale lepší by bylo zeptat se některého z autorů, jestli jim redaktoři pomáhají nebo ne.

Pokud můžu poradit i tobě, zkus si po sobě napsaný text aspoň jednou přečíst :-)
sám se tím pravidlem často neřídím a potom to dopadne hrozně :)

Elvis Preclík - 14. dubna 2011 13:38
Elvis Preclík

Ukažte mi spoďáry a já vám řeknu, jací jste..

Gran - 14. dubna 2011 06:20
Gran

Mikymauz 12. dubna 2011 21:54

Whatever Miky, příště holt už neudělám tu samou chybu, že bych si něco tady přečetl. ;))

Urilis - 13. dubna 2011 21:39
Urilis

apophis 13. dubna 2011 21:22
Mě nemužete legitimovat, já jsem politik, já mám imunitu...
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty

Urilis - 13. dubna 2011 21:37
Urilis

,,Podivejte se...já jsem ten váš návrh četl..."
,,Já ten váš ne!"
,,...četl jsem ten váš návrh a mám jenom 2 výhrady...zu grunt jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i..."
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty

murthags - 13. dubna 2011 21:29
murthags

apophis 13. dubna 2011 21:22
Tak to zní politický odpověď.
http://4.bp.blogspot.com/-HrxSy0sjtFw/UYAKNLdvlwI/AAAAAAAAAeI/wIlghyI-IUs/s1600/double+fuck+off.gif

apophis - 13. dubna 2011 21:22
apophis

murthags 13. dubna 2011 21:07
to je otázka na adminy těchto dvou sekcí...
Jsem obludný fantazák, jenž z temnoty svého doupěte leze kam se mu zachce a kdy se mu zachce.

murthags - 13. dubna 2011 21:07
murthags

Článek má částečně pravdu, částečně zbytečné psychologické úvahy, který člověk jako já sotva rozumí. Ale i ty myšlenky spíše hodí maximálně pro hru v hernu a na rozcestí, miky nejspíš zapoměl na uživatelé ve Článku a Galerie.

Eugenio: Ukaž mi prosím tě, kde že uživatelé kritizují jako na umělecké výstavy?? Ego-onanismus je vážná věc a díky tomu Galerie fungoval a nadále funguje.

Apophis: Než začneš říkat "snižme nároky", podívej se do Galerie, podívej se do Článků ... co tam je. A jaké jsou komentáře. Bohužel admini těchto tvůrčích sekcí jsou jen několika málo zrnky v komentářích, protože uživatelé, kteří tam komentují, jsou zdejší komunitou, která články čte a galerii hodnotí. Admin je v tu chvíli skutečně "jen" ten, kdo mohl autorovi pomoci v začátku a ukázat mu kupříkladu cestu k jeho zlepšení.

Tohle je vážný problém, který bych chtěl zabývat. Znáš nějaký případem, který admin v poslední době pomohl autorovi v začátku o "cestu ke zlepšení" svoje díla?
http://4.bp.blogspot.com/-HrxSy0sjtFw/UYAKNLdvlwI/AAAAAAAAAeI/wIlghyI-IUs/s1600/double+fuck+off.gif

Nazir - 13. dubna 2011 10:45
Nazir

Zajímavá vědecká práce, proč ne.
1. Pokud vědecká tak: Chybí tomu úvod (proč, z jakého pohledu, definice cíle a jak dílo číst) čtenář by tak nemusel mít falešná očekávání.
2. Ony "učebnicové" fráze bych rád viděl klidně jako citace nebo alespoň s odvolávkou, že to řekl ten či onen. Např. odvolávka na Zellerovo "Samá noha samá ruka" působí o to více školometsky, že je tam vražena bez odkazu.
Navíc tak není jasné, co jsou výcucy z literatury a co je Mikymauzova invence.
3. Čte se to těžce, to je pravda, troška popularizace by skutečně neuškodila a po prvním přečtení je z toho v hlavě slušný galimatyjáš.

A teď k obsahu.
Koukám, že diskuze pod dílem se nese v duchu učebnicové reakce na "vědeckou studii" která pouze zprostředkovává fakta nezaujímá stanoviska a nehodnotí. To zaujímají samotní čtenáři. Fajn. Sám jsem naprosto mimo zmíněné kategorie, tak se mi to plká :)
Fakticky je to v pořádku, ti velcí pánové, jejichž teorie jsou zde na Aragorn aplikovány, měli jistě pravdu, jde jen o to jak se to podá.
Škoda, že v celé práci nebylo více zdůrazněno, že pojednává o obecných principech a těžko vztahovat na konkrétní osoby v tomto, do jisté míry anonymním, kolektivu a ještě hůře říci například, že všichni čarodějové jsou zakomplexovaní týraní...

Nic, jdu do jeskyně rozepsat magický útok... A hned potom zavolám mámě, proč mi tenkrát vyhodila toho plyšovýho medvídka, mýho, oblíbenýho!
Oko za oko... a svět bude slepý.

Mikymauz - 12. dubna 2011 21:54
Mikymauz

Gran 12. dubna 2011 21:51
Myslim, ze vim dost.

Nic takoveho jsem nerekl, asi si cetl jiny clanek.

Gran - 12. dubna 2011 21:51
Gran

Mikymauz 12. dubna 2011 21:50

Wow! Mauzi, já jsem tu od začátku - kolik toho o mně víš?
Nehledě na to, že tvůj argument je totálně irelevantní, protože to, že ses tu nějak pohyboval a znáš jádro lidí, se kterými ses bavil, ti ještě nedává tu možnost říct, že všichni, co hrají čaroděje, jsou zakomplexovaní a v dětství týraní jedinci. ;)

Gran - 12. dubna 2011 21:50
Gran

Btw Mauzi, opravdu jsi Nailin nařkl z trollingu způsobem, který tě samotného z trollingu usvědčuje? :D

Mikymauz - 12. dubna 2011 21:50
Mikymauz

Gran 12. dubna 2011 21:47
Nevim, jestli to je dostatecny pruzkum ale jsem tady tak 8 let a znam asi kazdeho staleho uzivatele, vetsinu i hloubeji.

Gran - 12. dubna 2011 21:48
Gran

Nějaká sociopsychologická obecná teorie + subjektivní představa o komunitě bez jakéhokoliv průzkumu založená na základě několika jedinců, kteří jsou sami ve své komunitě spíše výjimeční = Velký blábol v kabátě ušitém z cizích slov.

Více viz. Arte. ;)

Sakutzik - 12. dubna 2011 17:32
Sakutzik

Nevím, co se tu dělo pod tímto článkem a 56 příspěvků už číst dál nehodlám, stejně předpokládam, že jsou to většinou nějaké nesouhlasné flámy, ale já musím říct, že tleskám...

Konečně někdo "střízlivý", kdo se odvážil odkrýt pravou podstatu aragornu. Ti, kteří si nepřiznávají, že tomu tak je, akorát odmítají připustit realitu.
Ostatně fantasy je velice (dle mého) nebezpečná věc, může to mít velice velký vliv na chování člověka. Dokonce jsem názoru, že dost často lidé ovlivněni aragornem přehánějí. Snaží se zařadit mezi důležité, což se projevuje i na jejich chování. Čím víc se jim to daří na aragornu, tím větší mají odvahu něco podobného zkoušet i v realitě.
Jen málokdo se projeví tak jako na internetu, kde nejsou hlavní komunikativní "faktory" jako mimika, pohled z očí do očí, respekt, síla osobnosti a podobné kravinky.

Chtěl bych podotknout, že toto se netýká jen určité věkové kategorie, někomu může být 40 a může se občas chovat jako dítě - jiným je 12 a dokáží zařídit víc věcí než někdo komu je 20. Je to dost různorodé a ta vrstva je dost nespecifikovatelná.

Dále si nejsem jistý, zda je dobré takové komunity podporovat přímo. Zdá se mi to jako zvrhlý projekt několika lidí,kteří tím sice nemysleli nic zlého, ale nevěděli do čeho se to vše vyvine.
Jen se sami zeptejte jak moc daleko by to mohlo zajít? Lidi už jsou Aragornem tak zmanipulovaní, že by se s nimi dalo dost dobře loutkařit.

Každopádně já Mikymu tleskám, protože naprosto přesně vystihl to, co se tady děje a jací "lidé" doopravdy sem chodí...

*****
"Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl!"

MegaEdwin - 12. dubna 2011 15:16
MegaEdwin

Apo, nemusel jsi to po sobe mazat, my uz to stejne videli. Nestyd se za svuj nazor.

MegaEdwin - 12. dubna 2011 15:13
MegaEdwin

Gilraen Eruntanë 12. dubna 2011 15:08
Tleskam, devce germanske. Sam bych to nenapsal lip. Vystihla jsi podstatu clanku, jako to neudelal nikdo pred tebou. Bravissimo...

Vypisuje se 20 z celkem 75 příspěvků1 2 3 4 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)