Aragornská komunita (2 strany zpět) | Články - Aragorn.czČlánky

Aragornská komunita

Autor : Mikymauz   9. dubna 2011   Úvahy
Náčrt užívateľov Aragornu a politiky vedenia

Prostredie Aragornu by sa dalo sledovať a rozoberať z mnohých aspektov a do hĺbky, ktorá by presahovala možnosti a chuť bežného čitateľa. Účelom je stručne a pomerne povrchne vymenovať niektoré časti, ktoré súvisia s špecifickou komunitou Aragornu.Cieľovou skupinou, na ktorú by sa Aragorn mal zameriavať, sú ľudia vo veku 12 až 20 rokov.

Dolná hranica je umiestnená v období prepubescencie. Jednou z hlavných príčin je rozvoj kognitívnych funkcií, transformácia myslenia. Jedná sa o predposledný stupeň v rozvoji myslenia človeka, o štádium formálnych operácií. Človek začína byť schopný fikcie a abstrakcie, dokáže operovať s zložitými sústavami premís, ktoré sa pohybujú v teoretickej rovine. Začína byť schopný pracovať s pojmami, ktoré sú bezprostredne vzdialené zmyslovej skúsenosti, myslenie sa symbolizuje. Zatiaľ čo v predošlom štádiu sa pri procese rozhodovania uspokojil s jednou alternatívou, zvažuje teraz viacero možností a snaží sa nájsť najefektívnejšiu. Pre Aragorn to znamená, že človek nadobúda schopnosť vytvárať alternatívne reality líšiace sa od našej, prepracovávať ich zákonitosti a pravidlá do logického celku, prijímať takéto zákonitosti a v ich sústave operovať. Je to teda schopnosť nevyhnutná pre každého PJ a hráča, ponúka možnosť ponoriť sa do sveta fantasy, ktorá je v mladšom veku veľmi obmedzená, preto takmer nemá zmysel smerovať politiku Aragornu na mladšiu vekovú skupinu.

V tomto veku dochádza k prudkému rozvoju človeka v každej rovine. Mení sa mozgová architektúra a plasticita, zvyšuje sa produkcia endokrinného systému, vytvárajú sa sekundárne pohlavné znaky, rastú končatiny (človek je samá ruka, noha), vývoj motoriky a mnohé iné. To okrem kognitívnho rozvoja spôsobuje aj zmeny v emočnom systéme, ktorý sa výrazne obohacuje a člení, je oveľa reaktívnejší a aj vzhľadom na nový získaný pohľad na svet nestálejší. V psychoanalytickom pojatí sa presúva libido z rodiny na vrstovnícku skupinu. Tieto náhle zmeny vedú k veľkým zmätkom v prežívaní človeka, ktorý sa snaží v nich zorientovať. Človek v snahe predísť tejto neistote sa začína pozorovať ako po vonkajšej, tak aj po vnútornej stránke. To vedie k zvýšenej citlivosti na svoj vzhľad aj vnútorné zážitky. Často sa mylne hovorí o dočasnej intraverzií. Človek prežíva neistotu ohľadne vlastných kompetencií, schopností, telesných proporcií a snaží sa ohodnotiť sám seba porovnávaním s inými. Tým vzrastá jeho záujem o rovnakú vekovú skupinu. Istá časť populácie si v tomto veku nie je schopná nájsť uspokojujúcu vrstovnícku skupinu, často kvôli prílišnej zmätenosti náhlymi zmenami alebo neprijatím skupiny (napr kvôli vzhľadu, povahe...). Ako obranu používajú rôzne mechanizmy. Uzatvárajú sa a unikajú do denného snenia. (Vytvárajú si alternatívne reality prostredníctvom umenia, do ktorých jednak unikajú, a jednak im poskytujú možnosť porovnať svoj vnútorný svet so svetom iných. Vyhľadávajú próziu i poéziu, maľujú, hrajú počítačové hry, identifikujú sa s hudbou, subkultúrou a jej vzormi a podobne.)

Práve takýmto ľudom poskytuje Aragorn možnosť posunúť svoje fantázie na vyššiu úroveň a zdieľať ich s inými ( Ľudia s kvalitnou reálnou skupinou väčšinou nebudú patriť k stálym užívateľom Aragornu). Táto komunita zároveň čiastočne nahradzuje reálnu vrstovnícku skupinu so všetkým, čo k tomu patrí. Vznikajú tu medziľudské vzťahy a možnosť experimentovať so svojim správaním. Tohto sa chytili už mnohé internetové servery, ktoré poskytujú možnosť chatovania, uverejňovania literárnych a výtvarných diel. Aragorn rovnako poskytuje podobné možnosti vo forme galérie a článkov, avšak v obmedzenejšej forme. Dôležitým špecifikom tu je prílišný dôraz na kvalitu diel. Ľudia, ktorí diela hodnotia, sú totižto často poloprofesionáli vo svojom obore, nielen oni ale aj vedenie Aragornu pozostáva z ľudí, ktorí už prekročili vek cieľovej skupiny a tak majú nároky primerané svojej úrovni avšak presahujúce cieľovú skupinu. To vedie k prevahe negatívnej kritiku nad pozitívnou a demotivácií cieľovej skupiny. Tu vidím rezervy, na ktorých sa dá pracovať. Pre tento vek je typická aj sútaživosť a boj o moc, ktorá súvisí jednak s obranou ega a vlastnej sebahodnoty (aj keď sa porovnávame s vrstovníkmi a chceme vedieť ako sme na tom, snažíme sa vyzerať čo najlepšie sami pred sebou aj inými), ďalej s otvorením novej sociálnej dimenzie, kde vzniká spoločnosť medzi sebe rovnými a každý v nej musí zaujať miesto a chce vyskúšať nové roly a jednak s transformáciou libida, ktoré vedie k snahe zaujať čo najvýhodnejšie postavenie k získaniu partnera. Špecifikom aragornskej populácie je pocit menejcennosti, ktorý vzniká práve z ich odlišnosti, kvôli ktorej sa nemohli zaradiť do reálneho kolektívu. Ten amplifikuje ich túžbu vyniknúť a evalvovať svoje ego, často primitívnymi útokmi na ostatných a povýšeneckým chovaním. Vedenie Aragornu sa často snaží potierať túto súťaživosť a vedie politiku, ktorá je proti prirodzenosti tejto cieľovej skupiny. Pokiaľ teda chceme uspokojiť potreby ľudí, ktorí Aragorn navštevujú, musíme im vytvoriť podmienky pre súťaženie. Miesto rovnosti, ktorá funguje len pro forma, vytvoriť prirodzene hierarchické pozície s delegovanou mocou, ktoré budú môcť mladí ľudia zastúpiť. Okrem uspokojenia by mohol dobre nastavený systém zmeniť rôzne tajné spolky, kliky, machinácie a manipulacie, skupinkovanie a zakrývanú nenávisť na prirodzenú otvorenú súťaž vnutri komunity, ale aj súťaž medziserverovú (ktorá naopak vytvára kultúru a komunitu zjednocuje proti spoločnému nepriateľovi). Aj keď si táto skupinová dynamika, práca s kohéziou a tenziou skupiny vyžaduje citlivý prístup a v praxi sa často osvedčila, táto otázka bude zrejme vždy sporná.

K fantasy žánru, na ktorý sa Aragorn zameriava, človeka nevedie len mechanizmus unikania do alternatívnej reality. Vyvstáva otázka prečo si človek vyberie práve svet fantasy na rozdiel od iných svetov. Zrejme sa na výbere podieľajú vrodené faktory ako rozvinutá predstavivosť a intravertovanosť. Rovnako spoločenské dianie a rodinné hodnoty mjú určitý vplyv, obdobie tolkienizmu zvýšilo záujem o tento štýl, avšak určitá hladina fantasy sa udržuje počas celej existencie ľudstva. Vo fantasy sa pravidelne opakujú rôzne symboly, motívy a situácie, ktoré by sme mohli označiť za archetypálne, vlastné každému človeku. Od súbojov dobra a zla, cez draky. Tieto motívy často odzrkadľujú etapy duševného vývinu človeka. Powergaming, súboje, obohrané motívy hier, proti ktorým sa politika Aragornu snaží momentálne skôr bojovať, sú prirodzenou súčasťou vývinu človeka. Vačšina hráčov začína hrami s častými súbojmi, ktoré v tomto veku práve pomáhajú zmerať svoje schopnosti a evalvovať svoje ego stotožnením sa so svojou postavou. Powergaming je prirodzeným krokom dopredu. Po zmeraní síl a získaní pocitu vlastnej moci a sebahodnoty nasledujú postavy, ktoré vyjadrujú ich vlastnú identitu. Tieto postavy sú často tajomné a majú výnimočnú charakteristickú črtu. Stále obsahujú určitú neobvyklú silu či prednosť, ktorá hovorí, že ich majiteľ je jedinečná osobnosť, ktorá sa snaží diferencovať od všetkých ostatných a ujasniť si kto je, experimentuje so svojím správaním a sleduje reakcie okolia (často so svojou sexualitou). Popisy a štýl hrania je často egocentrický než zameraný na okolie. Obe tieto štádia dostávajú široký priestor na realizáciu v žánre fantasy. Zatiaľ čo v predošlej fáze môže Aragorn prispieť zrejme len vzormi kvalitných hier a už vyššie spomínaným oceňovaním užívateľov, tu sa naskytuje možnosť podporiť hráčov v prezentácií svojich postáv a oceňovaní ich originálnosti. Za posledné štádium vývoja považujem postavy a svety, v ktorých prevažuje obyčajnosť a všednosť života. Hráč si prevažne ujasnil kto je a kam smeruje. Tento stav sa týka najstaršej časti cieľovej skupiny, ktorá čoskoro Aragorn opustí. Špecifickým archetypálnym motívom je mágia, ktorá je typickou črtou fantasy. Mágia je schopnosť ovplyvniť realitu vlastnými vnútornými silami. V tomto zmysle sa z psychologického hľadiska vyskytuje ako kompenzácia vlastnej nemohúcnosti zmeniť nepriaznivé vonkajšie faktory. Objavuje sa hlavne u detí, ktoré počas svojho života prežili traumu, nad ktorej príčinami nemali žiadnu moc. Jedná sa o široké spektrum od rozvodu rodičov, smrti blízkeho, šikanovania, osamelosti, problematickým vzťahom s rodičmi, handicapu až po náročné zvládanie bežných životných situácií. Tieto faktory môžu jednak viesť k neschopnosti zaradiť sa v puberte do kolektívu a jednak k záujmu o fantasy. Dá sa teda predpokladať, že pocity menejcennosti sú u populácie Aragornu akcentované aj týmto rozmerom a o to obtiažnejšie je udržiavať komunitu celistvú, pretože medzi týmto typom ľudí často vznikajú osobné antipatie a konflikty.

Inteligencia vrcholí medzi 15-16 rokom života, vzniká jej stabilná štruktúra, avšak samotný vzrast inteligencie pokračuje až do 22- 25 veku a životné skúsenosti neustále narastajú. Pretože administrátori Aragornu sú práve často z tejto alebo vyššej vekovej skupiny a nachádzajú sa v inom vývinovom štádiu (to, čo rieši komunita, už majú za sebou) než užívatelia, je potreba si uvedomiť rozdiely medzi tým, čo oni pokladajú za najlepšie pre server (pretože oni už vyznávajú iné hodnoty, majú inú predstavu o kvalite a iné ciele) a o tom, čo je najlepšie pre túto vekovú skupinu. Osobne sa domnievam, že je potreba znížiť nároky a nesnažiť sa mladším vštepovať svoju múdrosť (ohľadne toho, čo je kvalitná hra, čo je kvalitné dielo atp.), aj keď k nej pravdepodobne aj tak dojdú sami, ale tú cestu si musia prejsť ako každý. Vzory sú vítané, reštrikcie však nie.

Horná hranica okolo 20 roku života je určená nástupom ďalšej životnej etapy (špecifikom sú vysokoškoláci, u ktorých sa hranica môže posunúť). Prichádza tranzitné obdobie plné sociálnych zmien. Človeka už prostredie komunity neuspokojuje, hry sa mu zdajú byť príliš nekvalitné alebo ho len prestávajú baviť. Pre neho nastupujú nové vývinové úlohy, hľadanie intimity, vytváranie rodiny, práca. Aragorn mu už nedokáže poskytovať viac než len občasné rozptýlenie, čas, ktorý tu môže stráviť, sa skracuje a stáva sa rekreačným užívateľom alebo odchádza úplne. Komunitu často hodnotí ako nekvalitnú, sťažuje sa, že klesá úroveň, je frustrovaný, že mu už komunita nedostačuje, avšak pokiaľ nemá v realite sociálne zázemie (ktoré kedysi hľadal tu), nastúpia u neho pocity osamelosti a sklamania, ktoré ventiluje buď snahou niečo zmeniť a vytvoriť si tu zas priaznivé podmineky, alebo kritikou. Toto sa stáva nebezpečným, pretože Aragorn nikdy nebude schopný jeho potreby uspokojiť plne a prispôsobovaním sa obmedzia potreby cieľovej komunity (napríklad prehnaný dôraz na kvalitu). Táto téma sa dá rozoberať do detailov a aplikovať vpodstate na každé dianie aragornského života, mojou snahou bol aspoň hrubý náčrt a verím tomu, že by ma s odstupom času napadli ďalšie a dalšie dodatky. Každý si bude musieť utvoriť vlastný názor o tom, nakoľko a či vôbec tento článok niečo vystihuje. Pokiaľ by záležala vízia Aragornu odo mňa, uberal by som sa týmto smerom.

Další články v kategorii Úvahy:

Kdo hodnotil článek Aragornská komunita?
apophis (3.50*), Arte-Zherth (2.00*), Buri the Great (3.00*), Eugenio (5.00*), Joh-ny (5.00*), MegaEdwin (5.00*), Mr.Frost (5.00*), Sakutzik (5.00*), Srdce (5.00*), Todrias Falco (5.00*), Tooty-klo (5.00*), Torreador (5.00*), Urilis (4.50*)

Komentáře ⇓

Pro přidání komentářů je třeba se nejprve přihlásit.

Vypisuje se 20 z celkem 75 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 ⇒|

Mikymauz - 10. dubna 2011 18:06
Mikymauz

Amthauer 10. dubna 2011 18:04
Tak hej, reklamy, prispevky atd, ale pochybujem, ze by si ten server niekedy zarobil sam na seba alebo bol ziskovy, ale zas kazda koruna dobra.

Amthauer - 10. dubna 2011 18:04
Amthauer

Mikymauz 10. dubna 2011 17:57
I když ono to souvisí, že...
- What is a life devoid of strife?

Mikymauz - 10. dubna 2011 17:57
Mikymauz

Amthauer 10. dubna 2011 17:41
Myslel som na pocet uzivatelov, nie na peniaze.)

Amthauer - 10. dubna 2011 17:56
Amthauer

Arte-Zherth 10. dubna 2011 17:49
To záleží, jestli se bavím o "mladší/starší" z hlediska diváků, nebo aktérů...
- What is a life devoid of strife?

Arte-Zherth - 10. dubna 2011 17:49
Arte-Zherth

Amthauer 10. dubna 2011 17:48
jako myslíš parafrázi toho tvýho

Čím mladší, tím "vystříkáš" míň, ne?
Je sex nemravný? Jen dělá-li se pořádně.

Amthauer - 10. dubna 2011 17:48
Amthauer

Dal bych tu porno, to by se nemohlo nevyplatit.
- What is a life devoid of strife?

MegaEdwin - 10. dubna 2011 17:44
MegaEdwin

Mauz bude deti okradat o skolni svaciny.
To je jedno, arag ma porad max 2k uid denne, nador taky nejak podobne. Ty cisla stagnujou, tolik to bylo, kdyz jsem tu pred 3 rokama jeste oxidoval ja.

A jako hf s bonitou 12 letych typku.

Amthauer - 10. dubna 2011 17:41
Amthauer

Mikymauz 10. dubna 2011 17:20
Čím mladší, tím "vytřískáš" míň, ne?
- What is a life devoid of strife?

Arte-Zherth - 10. dubna 2011 17:24
Arte-Zherth

Mikymauz 10. dubna 2011 17:20

všechny tyhle dovětky a dodatečný vysvětlení a upřesnění měly zaznít v tom článku
Je sex nemravný? Jen dělá-li se pořádně.

Mikymauz - 10. dubna 2011 17:20
Mikymauz

Abych to upresnil, ten clanek nema ani tak popisovat jen lidi, kteri tady jsou, ale hlavne lidi, ktere sem chceme pritahnout, protoze jsou nejvhodnejsi skupinou. To jsem myslel cilovou skupinou, lidi na ktery mame tenhle server zamerit, protoze z toho nejvic vytriskame.

MegaEdwin - 10. dubna 2011 17:18
MegaEdwin

apo, muzes mi napsat, kde jsi prisel k tem cislum? Pokud vim, tak na aragu neni ani kolonka pro pohlavi, natozpak pro vek.

Jinak clanek se jmenuje trochu nestastne, protoze se da vztahnout na kterykoli podobne zamereny server, ale vytykat mu, ze nezachazi do detailu, kdyz ty detaily k dispozici nikdo nema - nelze zjistit, jakeho pohlavi jsou uzivatele aragu, nelze zjistit jejich vek. Muzete si vytahnout par strojovych udaju z db, ale prumerna delka prispevku nebo kolik kdo ma jeskyni, to jsou vsechno udaje uplne k hovnu, co si budeme povidat.

Arte-Zherth - 10. dubna 2011 17:12
Arte-Zherth

Koukám taky trochu tý kontroverze.

Kvalitou mi tohle připomíná ty lepší slohovky, co jsem odevzdával ve školách. Dal jsem si na nich záležet, aby to mělo logickou konzistenci, aby argumentace byla dostačující a aby to působilo dost fundovaně. Profesor si to přečte a vzhledem k tomu, že nejsme v žádnym CERNU, mi dá za jedna, páč to dává smysl.

A tady začíná ten problém. Tam, kde se přestane jít do důsledků a detailů, protože by to vyžadovalo příliš velký náklady: pořádnou studii, rozhovor a analýza života uživatelů, kontultace a zadání té samé práce minimálně dalšímu člověku pro srovnání. Prostě hafo peněz a času. Troufnu si říct, že solidní ta samá úvaha provedená špičkovejma odborníkama by většinu věcí v týhle úvaze rozmetala, nebo by jednotlivým tvrzením přiřadila pravděpodobnost do pár procent vzorku. A i tahle studie by byla rozhodně taky zkreslená (ikdyž méně) nepřesnostma a vlivama, který člověk ani nemůže všechny vzít v úvahu, protože to neni v jeho silách.

Tímhle vším rozhodně nezpochybňuju Mauzovu inteligenci nebo úsudek, prostě si na něco udělal názor a rozhodl se s ním podělit. Brát to jako nějakej axióm je rozhodně nesmysl a doufám, že to tak Mauz ani nemyslel. Protože je to přesně na úrovni středoškolský fyziky, kdy si při počítání volnýho pádu odmyslim tření a a přitažlivou sílu zaměnim za gravitační a počítám v uzavřený soustavě, aby se mi to líp počítalo. Nakonec to funguje a vzorec sedí, ikdyž jsme si ho zjednodušili a ořezali o vlivy, se kterými už v daný situaci nejsme schopný operovat, protože je toho prostě moc.

Takže obzvlášť v oblasti psychologie a sociologie, kdy každej člověk uvažuje trochu jinak a liší se jeho zájmy, emoce, slabosti i přednosti, je rozhodování a tvrzení, že tenhle má pravdu a támhleten ne, trochu úsměvný. Je to jako říct, že hip-hop je super a zbytek je shit.

Může to fungovat jako statistický shrnutí, to se ale jen zřídkakdy dá aplikovat do bežnýho života. Například průměrnej věk člověka v ČR je cca 40,9 let. Znamená to teda ve skutečnosti, že vylezu na ulici a nejvíc lidí bude (alespoň zhruba) tohohle věku? Ne, pravděpodobně to bude tak jeden ze sta maximálně a okolo čtyřicítky jeden z deseti, pořád dost krutá menšina.

Abych konečně řekl svůj názor já (kvůli kterýmu to tady celý píšu), moje životní zkušenosti tomuhle článku neodpovídaj a proto s nim nesouhlasim jako s něčim, co má vystihovat skutečnost (v tomhle případě bych hodnotil článek 1*), ale souhlasim s nim jako s jednou z mnoha možností, jak by to mohlo teoreticky bejt (a v tomhe tak za 4*).

Ale pokud někdo uvede vážnou úvahu slovy, že jít do hloubky nemá cenu, protože by to řadovýho čtenáře nebavilo a že to tedy provede povrchně), nemá podle mě cenu pokračovat v psaní čehokoliv dalšího.
Je sex nemravný? Jen dělá-li se pořádně.

apophis - 10. dubna 2011 17:04
apophis

dobrý článek, na úvahu.

bohužel je zaměřený docela dost na lidi, kteří zde hrají. Ne každý z probírané skupiny 12 - 20 (mimochodem, na Aragornu to není hlavní skupina, dolní i horní hranice je o kousek výš, řekněme 14 - 22) je hráčem, jsou tu i autoři článků a galerie.

dále pak bych ne plně souhlasil s tím, že vedení potlačuje soutěživost. spíše by se slušelo říct, že tu jsou Herní Turnaje a mimo to třeba i článkový Sborník, loni proběhla soutěž o herní Postavy ...

Miky: Ohledně té magie - jsou i lidé, kteří se s přáteli sejdou na hru a pak zjišťují, že nějhaká magie je. Nemusejí si tedy magii na začátku zvolit jako jeden z filtrovacích prvků pro typ hraní. Tedy že magie jim je jen jakýmsi "bonusem". Jak už jsi sám napsal, magie může být jen prvkem prostředí.

Popravdě - je to bohužel i dost "omezená" úvaha z důvodu třeba "nezjištění si fakt". Stačilo se zeptat... třeba na průměrný počet příspěvků na hráče v jeskyních, délka příspěvků atd. atd...

možná by padla trochu jiná fakta, ohledně kvality, kterou tu pár hráčů v diskuzi Aragorn.cz Vývoj již tolikrát nadhazovali, a byli to právě admini, kteří jednoznačně končili debatu s tím, že "kvalita je věc osobního náhledu", a že kvalita pro jedny uživatele je to primární, pro jiné je to hlavní zábava. Admini tedy nejsou ti, kteří vyžadují kvalitu od hráčů v Herně jako takových.
V článcích a v Galerii to je pochopitelně na delší debatu...
Jsem obludný fantazák, jenž z temnoty svého doupěte leze kam se mu zachce a kdy se mu zachce.

Mikymauz - 10. dubna 2011 16:13
Mikymauz

Amthauer 10. dubna 2011 15:58
Jasné, ono to neplatí na všetkých čarodejov,ktorí kedy kde hrali. Však aj ja som hral postavy, do ktorých som vložil viac seba a postavy, kdo ktorých som vložil menej a hral som ich preto, že sa hodili do prostredia alebo moje obľúbené postavy už boli obohrané. Myslel som hlavne na ľudí, ktorí tú postavu prežívajú, sú ňou fascinovaní, hrajú ju napríklad opakovane v rôznych hrách, snažia sa ju zapojiť do prostredia, do ktorého sa až tak nehodí. Každopádne do každej postavy aspoň niečo zo seba vkladáme, aj do postáv, ktoré sú predpripravené Pjom.

Amthauer - 10. dubna 2011 15:58
Amthauer

MegaEdwin 10. dubna 2011 14:59
To není 100 %, ale tvůj příklad. Já hraju s jedněma lidma z města už od ZŠ a na Arag jsme se regnuli onehdá jen proto, že jsme přestali mívat dost volného času. Přesto nikdy nenahradil hraní naživo a sotva taky mohl.

Mikymauz 10. dubna 2011 14:39
Jo, proti tomu nic nemám, ale když si sečteš fascinaci magií, vědou a snahou zdůraznění jedinečnosti (což ale neplatí jen o postavách mágů, ale obecně všech možných, ostatně to jsi taky zmiňoval v článku) a přičteš třeba ještě to, že člověk prostě možná jen chce nějak zapadnout do klasického fantasy schématu, nebo třeba proto, že má zážitek s nějakým oblíbeným uměleckým dílem, kde byla skvělá postava čaroděje, nebo třeba jen proto, že chce být za inteligentnějšího v partě, protože nechce být omezován při kecacích a logických dobrodružstvích atd. atd., tak ti z toho vyjde prostě milión různých důvodů.

S tím upírem máš taky pravdu, ale zas bych to trochu rozšířil - co když chci být jen zabiják s aristokratickým chováním?
- What is a life devoid of strife?

MegaEdwin - 10. dubna 2011 14:59
MegaEdwin

Mauze se nechci zastavat, ale treba u te skupiny hracu z real life ma 100% pravdu. Treba jsem pred 2 roky marne shanel hrace na Vampire, protoze jsme sice hrali, ale obcas se stalo, ze nekdo nemohl a nemel ho kdo nahradit. Kontaktoval jsem lidi z Pardubic a proste kazdej se k tomu postavil desne vyhybave, byt jsem jim nabizel, ze se neni ceho bat, ze je zaucime. Pravidla jsou sice anglicky, ale to prece dnes uz neni problem, a i kdyby byl, tak se vsim pomuzeme.

Jasne jsme zduraznil, ze to hrajeme spis stylem divadlo a pravidla mame jen tak aby se nereklo, takze fakt zadny extra studovani neni potreba, ale stejne nikdo nesel (nasli se 2 lidi a ti jeste dojizdeli kvuli nam z Prahy). Meli jsme i v parte sexy chick, takze minimalne se mohli podivat na pekny maso, tzn. dalsi motivace. A stejne proste, byt tu propagovali, ze chtej hrat a ze chtej konecne zkusit, jak se hraje na zivo, tak se tomu vyhybali, nesli treba ani na domluvenou schuzku. Proste bylo to zklamani.

Stejne jako jsou cesky veznice plny cikanu, tak aragorn je plnej hracu, ktery se stydej hrat na zivo. Ktery se toho bojej a radsi jsou zalezli v tom svy emo corneru a pisou jednou za tejden do nakych jeskyni. V tom ma pak krysa pravdu, jakkoli se to nekomu nelibi.

Mikymauz - 10. dubna 2011 14:39
Mikymauz

Amthauer 9. dubna 2011 18:38
Ad mágia: Nehovoril som o hraní za čarodeja, ale o preferovaní sveta fantasy (kde sa nachádza mágia a magické bytosti) pred preferovaním napríklad sci-fi. Takisto som to neuviedol ako jediný dôvod, je to len jeden možný zo súčtu faktorov, ktoré vedú k fantasy. Človek nemá nikdy jednu príčinu svojho konania.
Keď už si to ale nadhodil, čarodeja si človek môže vyberať kvôli fascinácií mágiou(kvôli neschopnosti dostatočne ovplyvniť svoj život), fascinácií poznaním a vedou (v reálnom živote by sa chcel stať mužom váženým za svoje poznanie-vedci atd)alebo je to snaha zdôrazniť jedinečnosť svojho vnútorného sveta (to platí o všetkých magických postavách napr. vlkodlaci, upíri, mágovia,...). Napríklad upíri sú typické magické postavy. Hráči upírov okrem pocitov svojej jedinečnosti a výnimočnosti, ktorá je zdôraznená nadľudskými schopnostami upírov, vyjadrujú rozpoltenosť svojho vnútorného prežívania. Upíri sú bytosti prekliate, trpiace a zlé. Život ľudí fascinovaných upírmi (v zmysle hrania- WoD, twillight,..) je poznačených utrpením (hovoril som o traume), spoločenského nepochopenia či stránenia sa (odsúdení ľudmi, vyčlenení mimo), často majúcich pocit viny za svoju odlišnosť (neporozumenie si a konflikty s rodičmi vedú k pocitom zlého dieťaťa), rovnako ako aj vyjadrenie určitého sklamania nad stavom spoločnosti (hlavne mladí ľudia sa dostali priamo doprostred spoločnosti a dostali peknú ranu kladivom, ktorá zničila ich ideály). Preto sa stotožňujú s postavou upíra, ktorá je prekliata a nesie si svoj kríž. Nemyslím, že je náhoda, že práve upírske prostredie je spojené s kultúrou Gothic, ktorá vpodstate nesie podobné črty.
Typológia osobnosti podľa hranej postavy by bola určite zaujímavá a kontroverzná, keby som ju spísal.)

Mr.Frost - 10. dubna 2011 14:35
Mr.Frost

Úvaha vcelku veľmi dobre spracovaná. Osobne mi nevadí výskyt odborných termínov, pretože si myslím, že to z časti aj k úvahe patrí (i keď pochopiteľne nemusí). To, že by ich malo byť menej, pretože sú tu mladší ľudia a blablabla.. každý si predsa vie nájsť v slovníku resp. vygoogliť význam slova, ktoré nerozumie a každý by si mal byť vedomí toho, že úvahy samé o sebe bývajú náročnejšie diela, ak majú naozaj hodnotu.
Pre mňa to bola dobre rozpracovaná psychologická analýza. Aj keď, ak by som niečo viac vedel o psychológií a analýzach, tak by som vedel niečo vytknúť, ale z laického hľadiska ma to dostatočne uspokojilo.

Čiže v konečnom dôsledku 5*, pretože to splnilo moje očakávania, gramaticky zvládnuté atď.
"Tak to teda nie, my pôjdeme do tankov a zrovnáme Budapešť!" J.Slota

Snaga - 10. dubna 2011 14:29
Snaga

Ego-onanie je podle googlu naprosto běžný termín.
Živý nebo jako umělá inteligence dokážu nebo vyvrátím Thomassenovu hypotézu.

Rainy - 10. dubna 2011 13:28
Rainy

"Ľudia s kvalitnou reálnou skupinou väčšinou nebudú patriť k stálym užívateľom Aragornu" - nesouhlasím.
"V tomto zmysle sa z psychologického hľadiska vyskytuje ako kompenzácia vlastnej nemohúcnosti zmeniť nepriaznivé vonkajšie faktory." To je jako tvrdit, že cukrovkář sní o dortech, protože je nemůže mít.

Jinak souhlasím s rafaelou, termínů bych ubrala vzhledem k tomu, že to píšeš i pro mladší skupinu lidí.

Ego-onanie mě ale dostala :)

Vypisuje se 20 z celkem 75 příspěvků|⇐ 1 2 3 4 ⇒|


↑ navigace

Záložková navigace

Galéria (fantasy)
Resize (tmavý)
Light (světlý)